Енциклопедия Дарителството

“МАРИЙКА ТАКОВА ЯКИМОВА”

“МАРИЙКА ТАКОВА ЯКИМОВА”

Дарители са ТАКО ПЕТРОВ ЯКИМОВ (неизв.) и съпругата му ЮЛИЯ (неизв.), жители на София.
За увековечаване паметта на дъщеря им Марийка, ученичка в IV клас на Пета софийска девическа гимназия “Царица Йоанна”, починала на 5 септ. 1939 г., Т. Якимов предава 30 хил. лв. на директора на гимназията, за да ги употреби по негово усмотрение. Учителският съвет взема решение да основе с тях благотворителен фонд на името на починалата дъщеря. Изработеният и приет от учителския съвет на 18 февр. 1941 г. правилник за управлението на фонд “Марийка Такова Якимова” е съгласуван предварително с дарителя. По указание на МНП правилникът е преработен и окончателният вариант е приет с протокол от 9 окт. 1941 г. на учителския съвет и утвърден от Министерството на 28 окт. с.г.
Целта на фонда е от лихвите ежегодно в деня на смъртта на Марийка Якимова да се дава “помощ на най-добрата по успех и поведение, най-бедна и примерна ученичка от паралелката на покойната до края на учебната 1943/1944 г., а след това помощта да се дава пак на най-добрата по успех и поведение ученичка, безразлично от кой клас и паралелка”. Т. Якимов определя размера на помощта така: през първите три години – по 700 лв., през четвъртата – 800 лв., през петата – 900 лв., а през следващите години – по 1000 лв.
Учителският съвет определя коя ученичка ще бъде отличена въз основа на докладите на класните наставнички. Помощта се предоставя в присъствието на целия клас от директорката на гимназията, която запознава ученичките от всички класове на гимназията с историята и целите на фонда. Със ставане на крака присъстващите почитат паметта на Марийка Якимова.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 237, л. 61–72. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад