Енциклопедия Дарителството

“НЕЧО СТАНЕВ”

“НЕЧО СТАНЕВ”

Дарител е НЕЧО СТАНЕВ (1836 – 22 май 1912) – занаятчия, търговец. Роден в Сопот. Останал сирак, той усвоява един от най-развитите занаяти по това време – басмаджилъка. По-късно става гайтанджия и успява да си изгради завидно финансово и обществено положение. Дългогодишен църковен и училищен настоятел, градски съветник. Умира в родния си град.
През 1908 г. той дарява на МНП сумата 2 хил. зл. лв., от лихвите на които ежегодно да се закупуват облекло и обувки на бедни ученици от Сопотското начално училище. През юли с.г. МНП приема дарението и учредява фонд, който влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. От 1909 до 1919 г. два пъти в годината Министерството превежда на училищното настоятелство в Сопот лихвите на фонда в размер 100–154 лв. От 1926 до 1930 г. и през 1936 до 1938 г. средствата на фонда са оставени за капитализиране. През 1940–1941 и през 1944–1946 г. лихвите на фонда са 500 лв., които се изпращат на училищното настоятелство, а през 1945–1946 г. – на градската община в Сопот, и служат за подпомагане на бедни ученици от началните училища.
Към 1 ян. 1936 г. основният капитал възлиза на 6730 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 10 192 лв., а към 1 ян. 1948 г. – на 12 хил. лв.
Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ДА–Пловдив, ф. 913 к, оп. 1, а.е. 29, л. 44; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 252, л. 1–16; Пашев, Г. Златна книга…, 454–456. (В. Николова)

Тагове

Назад