Енциклопедия Дарителството

“НЕДКА И НЕДКО ИВАН КАТРАНДЖИЕВИ” – ФОНДАЦИЯ

“НЕДКА И НЕДКО ИВАН КАТРАНДЖИЕВИ” – ФОНДАЦИЯ

Дарител е НЕДКО ИВАНОВ КАТРАНДЖИЕВ (неизв. – 9 ян. 1936) – едър земевладелец, лихвар. Роден в с. Гаревци, Габровско. Жител на Разград, където умира.
На 24 ян. 1927 г. Н. Катранджиев прави завещание, с което дарява “в полза на обществото” цялото си състояние, “спечелено с голям труд и постоянство”. Волята му е след неговата смърт да се учреди фондация, която да носи неговото име и това на съпругата му Недка Катранджиева (неизв.). За основен капитал на фондацията да служат сумата от продажбата на движимите имоти и наемът от недвижимите имоти на дарителя. Лихвите да се разпределят по следния начин: 1/2 – за увеличаване на капитала, от другата половина да се отделят 60 хил. лв. за годишна издръжка на съпругата му, докато е жива; 5 % да се дават на разградското ч-ще “Развитие” за купуване на вестници и списания по земеделие, и 5 % – на черковната православна община за възнаграждения на свещениците при погребения и кръщаване на бедни разградски жители. Останалата част от лихвите да служат за издръжка на женско домакинско училище в Разград, ако то е самостоятелно или с клон към женското училище в града. След смъртта на съпругата на дарителя, училището да се помещава в къщата му в Разград. Когато средствата нараснат достатъчно, фондацията да поеме и издръжката на земеделско училище, което да се основе върху имота на дарителя в с. Киченица, Разградско.
Управлението на фондацията Н. Катранджиев възлага на Разградското българско училищно настоятелство и на комитет, състоящ се от кмета на града, директора на гимназията и мировия съдия.
Дарението е прието и фондацията е образувана на заседание на училищното настоятелство на 10 ян. 1936 г. За председател на УС е избран разградският кмет Захари Попов. Фондацията е под надзора на МТПТ.
Направеният съдебен опис (13 ян. 1936) и данъчно-счетоводна проверка (18 авг. 1938) показват, че завещаното от Н. Катранджиев имущество е оценено на 11 088 757 лв. То включва стопанство в с. Киченица, Разградско, състоящо се от 680 дка ниви, къща с двор, селскостопански инвентар и вещи, къща в Разград и влог в командитно д-во “Правда” – Русе, за 7,3 млн. лв. Тези вземания са обременени със закъснели данъци от 1 273 341 лв. и раздадени лихварски кредити срещу ипотеки за 4 884 413 лв.
За да може фондацията да разполага с основен капитал, е образувано дело при Русенския апелативен съд (№ 228/1936 г.) за ликвидация на д-во “Правда”, в което дарителят е главен акционер. Разградското училищно настоятелство завежда съдебни дела и срещу длъжниците на фондацията, които продължават с години. През дек. 1945 г. фондацията получава 1,2 млн. лв. от ипотекарните длъжници. През март 1947 г. с протокол са ѝ предадени още 781 293 лв. и са прекратени съдебните дела срещу Н. и Т. Геневи за 1,2 млн. лв. През 1937 г. Радка Недкова Юрданова* осъжда фондацията за имота в с. Киченица и с решение на Разградския областен съд са ѝ присъдени 71,4 дка ниви. През 1941 г. училищното настоятелство е осъдено да ѝ заплати 24 хил. лв. доход от нивите за 1937 и 1938 г. За съдебни разходи по това и по други дела фондацията изразходва 63 хил. лв.
Приходите на фондацията са от наеми на фондови земи в с. Киченица, от наеми на селскостопански машини (вършачки, редосеялки, жетварки и пр.), от продажба на движимо имущество (добитък, дървен и строителен материал, храни и пр.). През 1936 г. от продажбата на недвижими имоти е получен приход 100 хил. лв., от наеми – 56 хил. лв. През 1937 г. приходите от наеми са 82 422 лв., през 1939 г. – 64 951 лв., през 1942 г. – около 100 хил. лв. През 1941 г. е проведен търг за продажба на движими вещи, от който фондацията получава приход 29 856 лв. За периода от 1 окт. 1947 до 1 окт. 1950 г. къщата и стопанството в с. Киченица са отдадени под наем съответно за 2035 лв. и 231 хил. лв.
Фондацията прави разходи по предназначението си в полза на Разградското ч-ще “Развитие”, на което отпуска 2,5 % от приходите си** за закупуване предимно на списания и вестници по земеделие. През 1940 г. за пръв път от дарението на Н. Катранджиев читалището получава сумата 6757 лв., а на следващата година – още 4323 лв.
Други данни за фондацията не са открити.

ДА–Разград, ф. 2 к, оп. 1, а.е. 24, л. 1–5; ЦДА, ф. 177 к, on. 7, а.е. 57, л. 1–27; ф. 242 к, оп. 2, а.е. 2; ЧП – 26, а.е. 5, л. 58–59; л. 96–103; ф. 243 к, оп. 1, а.е. 1, л. 96–103; ф. 243 к, оп. 1, а.е. 1, л. 7–9; а.е. 2, л. 2–5, 14, 69; а.е. 3, л. 12, 21; а.е. 6, л. 1–4; Отчет на настоятелството на Разградското ч-ще “Развитие” за 1940 г. Разград, 1941, с. 20; … за 1941 г. Разград, 1942, с. 17. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад