Енциклопедия Дарителството

“НЕДЯЛКО СТОЯНОВ БРАДИНСКИ”

“НЕДЯЛКО СТОЯНОВ БРАДИНСКИ”

Дарител е НЕДЯЛКО СТОЯНОВ БРАДИНСКИ (29 септ. 1869 – неизв.) – чиновник. Роден в Калофер. Баща му е търговец в Цариград, а след Руско-турската война (1877–1878) се установява в Карлово, където Н. Брадински получава началното си образование. През 1883 г. семейството се премества да живее в София, където той завършва V гимназиален клас. След отбиване на военната си повинност работи като пощенски чиновник в продължение на 33 години.
След пенсионирането си Н. Брадински* предоставя на МНП спестените по време на държавната служба средства, като на 8 юли 1929 г. изпраща 60 хил. лв. (в облигации от БДЗ –1924) за образуване на фонд на негово име при основните училища в Калофер. Условието е половината от лихвите до 1940 г. да се капитализират.
Фондът е създаден със заповед на МНП от 20 авг. 1929 г. и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Училищното настоятелство в Калофер приема дарението на 21 окт. с.г. Съгласно волята на дарителя, доходите от капитала се отпускат ежегодно на училищното настоятелство в родния град на дарителя и се изразходват за закупуване на учебници и помагала (читанки, сметала, тетрадки, бои, мастило, попивателна хартия, гуми, моливи, картон, пластилин) за най-бед­ните и трудолюбиви деца от основните училища. Помощта се определя от училищното настоятелство и учителския съвет на Калоферското начално училище и прогимназията. Върху всички раздавани учебници се поставят печат с наименованието на фонда и следният текст: “Дете, бъди трудолюбиво, вслушвай се в съветите на своите учители и родители, върши добри дела, мисли за родината си и гледай да бъдеш полезен на своето отечество!”.
Изпълнявайки волята на дарителя, МНП изпраща приходите на фонда на Калоферското училищно настоятелство. Например през учебната 1933/1934 г. от лихвите на фонда са изразходвани 1300 лв.; през 1939/1940 г. – 3417 лв., и са подпомогнати 52 деца; през 1941/1942 г. – 6400 лв. Капиталът нараства от лихви и инкасирани облигации и купони. Към 30 юни 1930 г. възлиза на 66 040 лв., към 1 септ. 1933 г. – на 71 217 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 119 519 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 156 255 лв., и към 1 ян. 1948 г. размерът на фонда достига 192 хил. лв. През същата година дарителските фондове към МНП се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 55, л. 1, 41–44; а.е. 262, л. 1–38; а.е. 461; а.е. 486, л. 129–130; а.е. 496, л. 48; оп. 7, а.е. 121, л. 115, 398. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад