Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА, БОНКА И Д-Р ТОДОР ПЕТРОВИ”

“НИКОЛА, БОНКА И Д-Р ТОДОР ПЕТРОВИ”

Дарител е ПЕТЪР КОСТОВ (8 май 1851 – неизв.) – търговец, общественик. Роден в с. Западно Шивачево, Чирпанско. Учи в Чирпан. Останал сирак, започва да се занимава с кожухарство, а след 1884 г. – с търговия със зърнени храни и яйца. След Освобождението (1878) се включва в обществения живот на града. Избиран за общински съветник, помощник-кмет на Чирпан и училищен настоятел. Действителен член на Пловдивската търговска камара.
През 1921 г. П. Костов прави дарение в памет на рано починалите си деца: Никола Петров Костов (2 март 1875 – 24 апр. 1903) – юрист. Роден в Чирпан. Учи гимназия в София. Завършва право в Женева. Работи като съдебен кандидат в Старозагорския окръжен съд; Тодор Петров Костов (28 юни 1880 – 9 ян. 1921) – лекар. Роден в Чирпан. Завършва гимназия в София и висше медицинско образование в Германия. Работи по специалността си в Чирпан. Бонка Петрова Костова (1 ян. 1893 – 24 юли 1915). Родена в Чирпан. Завършва Пловдивската девическа гимназия. Учи философия и литература в Цюрих.
Дарението е за Смесената гимназия “П. К. Яворов” в Чирпан и възлиза на 25 хил. лв. По волята на дарителя с тези средства трябва да се образува благо­творителен фонд “Никола, Бонка и д-р Тодор Петрови”. От лихвите на капитала ежегодно трябва да се дават помощи на двама ученици и една ученичка, бедни, с “примерни” морални качества.
Дарението е прието и фондът е образуван с решение на учителския съвет на гимназията от 16 февр. 1921 г. Управлява се от учителския съвет.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 756, л. 52–53, 54; а.е. 769, л. 23, 25; Пашев, Г. Златна книга…, с. 352–353. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад