Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА И ЦВЕТА ДИШКОВИ” – ФОНДАЦИЯ

“НИКОЛА И ЦВЕТА ДИШКОВИ” – ФОНДАЦИЯ

Дарител е НИКОЛА ДИШКОВ (1851 – 2 апр. 1923) – строителен предприемач. Роден в Прилеп. Завършва начално училище. Установява се в София (след 1878) и работи като общински служител. Участва като доброволец в Сръбско-българската война (1885) в отряда на капитан Паница. Създава собствена строителна фирма (1893), която изгражда пътища, мостове, жп линии из цяла България. Сред тях са жп линии София – Радомир (1897), Шумен – Каспичан (1899), както и изкопните работи за храм-паметник “Св. Ал. Невски” (1904). Участва в легалните организации на македонските българи. Избран е за член на Изпълнителния комитет на Македонските благотворителни братства (1920). Умира в София.
Натрупал значително материално състояние, в края на живота си Н. Дишков прави голямо дарение на Прилепското благотворително братство.
Братството е основано през 1905 г. с цел да работи за обединяването и културно-просветното издигане на бежанците от Прилеп. След Първата световна война (1918) Прилепското братство разширява културно-просветните си цели с идеята за създаване на фонд, който да послужи за изграждане и издържане на дом, читалище и музей “Отец Методий Кусев” и техническо училище в гр. Прилеп. Началото на фонда е поставено с дарението на Н. Дишков, който предоставя на братството магазини на улица “Леге” № 11 с годишен доход 100 хил. лв. Желанието на дарителя е със средствата от наема при Прилепското братство да се образува фондация, която да носи неговото име и това на съпругата му – Цвета Дишкова, родена Белева (н­еизв.). Целта на фондацията е да се построи и издържа техническо училище в гр. Прилеп.
Липсват данни за създаването на фондацията и за нейния правилник. Тя се управлява от ефория, а средствата ѝ са вложени в БЗКБ при 3 % лихва. Към 1 ян. 1934 г. капиталът ѝ е 1 184 577 лв.
На 9 авг. 1935 г. по решение на ефорията са отпуснати 300 хил. лв. от фонда в заем на МНИ за строежа на Македонския културен дом. На 19 февр. 1937 г. ефорията предоставя 500 хил. лв. за същата цел при лихва, при каквато фондът е на съхранение в БЗКБ.
През 1943 г. ефорията прави опит да пристъпи към изпълнение волята на дарителя, като прехвърли капитала на фондацията на Прилепската община. Поради финансови затруднения МНИ не е в състояние да върне дадените му в заем суми и този опит пропада.
Фондацията е закрита с указ на НС, издаден на 17 март 1951 г., а имуществото ѝ е прехвърлено към Македонското културно-просветно д-во “Г. Делчев”.

ЦДА, ф. 264 к, оп. 5, а.е. 701, л. 55; ф. 1073 к, оп. 1, а.е. 95, л. 17; Албум-алманах “Македония”. С., 1931; Отчет на Македонския научен институт (1 ян. 1931 – 31 дек. 1937). С., 1938; Трайчев, Г. Град Прилеп. С., 1925; ДВ, № 23, 20 март 1951.
(Д. Гоцева)

Тагове

Назад