Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА К. ХРИСТОВИЧ”

“НИКОЛА К. ХРИСТОВИЧ”

Дарители са съпрузите НИКОЛА и МАРИЯ ХРИСТОВИЧ и техните синове ГЕОРГИ и ИВАН ХРИСТОВИЧ.
НИКОЛА КОНСТАНТИНОВ ХРИС­ТОВИЧ (1860 – 12 ноем. 1930) – земевладелец и търговец. Роден в Пазарджик. Носител на орден “За гражданска заслуга” V степен. Умира в София.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВИЧ (окт. 1870 – 12 юни 1940) – домакиня. Родена в с. Голямо Белово, Пазарджишко. Умира в Пазарджик.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОВИЧ (4 март 1895 – 1950) – земевладелец и търговец. Роден в Пазарджик. Заедно с брат си Иван ръководят семейната винарска къща “Братя H. К. Христович”.
ИВАН НИКОЛОВ ХРИСТОВИЧ (4 авг. 1900 – неизв.) – земевладелец и търговец. Председател на професионално-просветното д-во “Пазарджишки памид” (1937).
На 20 май 1930 г. дарителите изпращат заявление до Татарпазарджишкото училищно настоятелство, уведомявайки го, че са внесли 500 хил. лв. в БЗБ за образуване на фонд при настоятелството. Желанието им е фондът да носи името на Никола К. Христович. Лихвите от фонда да служат за подпомагане на 120 бедни деца от четирите основни училища в града. Броят на учениците от едно отделение, които ще получат помощ, трябва да е пропорционален на общия брой на децата от всички училища и подпомаганите 120. Помощта да се дава ежегодно преди Коледните празници и изключително под форма на облекло и обувки. Дарителят желае фондът да се управлява от настоятелство в състав: председателят на Татарпазарджишкото училищно настоятелство и двамата синове на титуляра Георги и Иван Христович, а след смъртта им – техните наследници. Когато във фондовото настоятелство няма вече член от рода на Н. Христович, то става петчленно. В него участват председателят на училищното настоятелство и главните учители на четирите училища. В този случай фондът минава под управлението на МНП.
Дарението е прието от училищното настоятелство и фондът се образува на 31 юли 1930 г. Дарителите получават благодарствени писма от настоятелството и от министъра на просвещението Ал. Цанков. В тях се отбелязва, че семейство Христович дава своя дял за културния напредък на страната, а жестът му носи благородството на възрожденските дейци.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 249, л. 1–5; ДА–Пазарджик, ф. 173 к, оп. 1, а.е. 18,
л. 53–54; ИМ – Пазарджик, инв. № 5714; Подем, № 34,17 ноем. 1930; № 349, 15 юни 1940. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад