Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА МИХАЙЛОВ”

“НИКОЛА МИХАЙЛОВ”

Дарител е НИКОЛА МИХАЙЛОВ ДОДОВ (2 февр. 1880 – 5 юли 1936) – словослагател. Роден в София, в семейството на Михаил и Георгица Додови. Баща му Михаил Додов е сподвижник и последовател на Васил Левски. Н. Михайлов завършва образованието си в родния град. Основател е и член на д-во “Юнак” в София. След пенсионирането си през 1930 г. се отдава напълно в служба на дружеството.
Дружеството е създадено през 1898 г. и допринася за физическото и пат­риотичното възпитание на младежта. То следва заветите на българските революционери: “Вярна служба на народ и отечество по пътя на племенните идеали. Чрез системна работа организацията ще работи за закрепване живата сила, устойчивост и упоритост в отделните индивиди, а оттук и за целия български народ за отстояване на своите племенни идеали!” Тези принципи са формулирани в прокламацията на дружеството, отправена към българския народ в края на 19. век. В гимнастическите салони и по спортните игрища младежите развиват различни видове спорт, учат се на любов към природата и родината, на труд и самостоятелност и се подготвят за военна служба. През 1899 г. дружеството участва в учредяването на Съюза на българските гимнастически д-ва “Юнак”. Воден от тези идеали, Н. Додов работи за укрепването на дружеството в София и пропагандира неговата дейност в много градове из страната.
На 14 февр. 1930 г. Н. Михайлов написва саморъчно своето завещание, с което дарява 100 хил. лв. за образуването на фонд “Никола Михайлов” при Софийското д-во “Юнак”. Сумата е внесена в БЗКБ на влог и според волята на дарителя трябва да остане 10 години, за да се капитализира и използва за издръжката на един или няколко бедни “юнаци” или юноши от дружеството в прогимназиите, средните и висшите училища. В случай че дружеството се разформирова, фондът да премине на пряко подчинение към МНП.
Фондът е учреден през 1936 г., а уставът му е утвърден по-късно, на 8 март 1938 г. от министъра на народното просвещение. Според него д-во “Юнак” – София, се грижи за доброто управление на фонда, за неговото преуспяване, преглежда сметките му и насрочва финансови ревизии.
Управлението му се осъществява от комитет в състав: Анка К. Ночева (сестра на дарителя) и Тодор Милушев, трима представители на д-во “Юнак”, един представител на МНП и един представител от бившите питомци на фонда. Първите двама членове на комитета са пожизнени, а останалите се избират за по 5 години.
Бедните ученици от дружеството, на които фондът плаща издръжката, се посочват от учителския съвет на Трета софийска прогимназия “Граф Игнатиев”. Тяхната бедност се удостоверява от общинското управление, а сведение за успеха и поведението им – от съответното училище. Комитетът подбира предложените ученици, като взема мнението на Общото събрание на д-во “Юнак”. Избраните ученици, преди да използват средствата на фонда за своето обучение, подписват пред нотариус документ, че ще следват във висше учебно заведение по физическа подготовка.
На 10 май 1939 г. членове на комитета, управляващи фонда, са: Тодор Милушев (председател), Анка Ночева (подпредседател), Никола Бояджиев (секретар), Георги Стоименов (член) и Стефан Михайлов (член). В контролния съвет са избрани: Георги Попвасилев (председател), Митрошин Георгиев (член), Младен Филипов (инспектор при МНП).
Н. Михайлов прави дарение и на църквата “Св. Седмочисленици” в София на стойност 50 хил. лв. за образуване на фонд, от чиито лихви да се дава всяка година преди Великден и Коледа помощ на бедни енориаши.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 105, л. 1–40; Съюз “Юнак” 1898–1938. Юб. сб. C., 1938, с. 206, 216. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад