Енциклопедия Дарителството

“НИСИМ Я. ПИНКАС-ЮМУШ”

“НИСИМ Я. ПИНКАС-ЮМУШ”

Дарител е НИСИМ Я. ПИНКАС – ЮМУШ (неизв.). Жител на Видин, където умира.
Фондът е основан от Видинското израилско училищно настоятелство съгласно последната воля на дарителя, изразена в завещанието му от 18 май 1921 г.* Настоятелството приема дарението и учредява фонда на 19 май 1931 г. Тогава са изработени уставът и правилникът за управлението му. Според тях фондът има за цел да поддържа младежи евреи от двата пола, родом от Видин, за получаване на професионално образование. Капиталът на фонда се образува от наличната сума в размер на 160 хил. лв., към която ще бъдат прибавени вземания от длъжници на завещателя. Той нараства от дарения на трети лица и от остатъка на неизразходвани годишни лихви. Средствата на фонда се оставят на съхранение в държавно кредитно учреждение. Управлява се от Видинското израилско училищно настоятелство, което избира измежду своите членове Управителен и Контролен съвет. В случай че настоятелството се разпусне, средствата на фонда се предават на Еврейската община във Видин, която ги съхранява без право да ги използва до формирането на фонда отново. Ако такъв не може да се формира в продължение на 5 години, Еврейската община встъпва в правата на управител на фонда и може да разполага с него съобразно устава му.
Лицата, които ще се ползват от фонда, се определят от Видинското израилско училищно настоятелство. Те трябва да отговорят на следните условия: да са бедни, не по-възрастни от 18 години, с доказана честност и трудолюбие и да притежават необходимия образователен ценз за занаята, който ще изучават. Определянето на занаята става от училищното настоятелство в съгласие с кандидата. Отпуснатата от фонда стипендия се дава на ежемесечни или тримесечни вноски. Настоятелството може да отнеме стипендията, ако прецени, че целта, за която е отпусната, няма да бъде постигната по вина на кандидата.
Всяка година на 20 февр. настоятелството почита паметта на дарителя с панихида, като определя тази дата за годишнина на фонда.
Уставът на фонда е одобрен от МВРНЗ на 12 авг. 1932 г. В първия УС на фонда са избрани: Исак Розанов (председател), Хаим Коен (секретар), Аврам Арон (касиер) Мошон Коен и Леон Пинкас (членове). Членове на Контролния съвет са Натан Алгисх и Хаим Леви.
Средствата на фонда са вложени в БЗКБ.
През 1935 г. фондът прави разходи в размер на 12 хил. лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 264 к, оп. 5, а.е. 1690, л. 14. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад