Енциклопедия Дарителството

“ПЕНА СТ. ПОНЧЕВА”

“ПЕНА СТ. ПОНЧЕВА”

Дарител е СТЕФАН БОЖКОВ ПОНЧЕВ (22 апр. 1868 – неизв.) – учител, пенсионер. Роден в с. Дебелцово, Севлиевско. Основно образование получава в родното си село и в Севлиево; завършва гимназия в Казанлък. Учител в продължение на 37 години в с. Габарево, Казанлъшко (1891–1897), с. Бара, Севлиевско, и др. Владее стенография; секретар на заседанията на Севлиевския окръжен училищен съвет. Участник в Балканските войни (1912–1913). Пенсионира се на 26 апр. 1928 г. Живее в с. Бара, Севлиевско.
На 22 апр. 1930 г. Ст. Пончев дарява 10 хил. лв. в памет на покойната си съпруга Пена Ст. Пончева с цел основаване на фонд за подпомагане на бедни и примерни ученици към началното училище в с. Бара. Капиталът е вложен в срочно свидетелство в БЗКБ – клон Севлиево, и през февр. 1946 г. достига 13 078 лв.
Поради усиления строеж на язовир на р. Росица, населението напуска селото. Целите на фонда стават неосъществими и дарителят решава да промени неговото предназначение. С писмо от 12 февр. 1946 г. той информира МНП за желанието си да му прехвърли фонда и да го преучреди в полза на съществуващата образцова детска библиотека “Стефан Братованов” при у-ще “Св. св. Кирил и Методий” в околийския център Севлиево. Поради неголемия размер на дарението Министерството препоръчва фондът да се основе към Севлиевското училище. На 16 март с.г. Ст. Пончев потвърждава първоначалното си намерение и две седмици след това прави допълнителна вноска от 10 хил. лв. в облигации от Заема на свободата. След като началното училище в с. Бара прехвърля първоначалното дарение, със заповед от 22 май 1946 г. е основан нов фонд при МНП с основен капитал 20 хил. лв. Според желанието на дарителя, приходите трябва да се капитализират, докато годишната лихва достигне 1000 лв. До нарастване на основния капитал до 100 хил. лв. през година за капитализация се оставя половината от прихода, а с другата част се набавят книги за детската библиотека “Стефан Братованов” при у-ще “Св. св. Кирил и Методий” – Севлиево. И след това с половината от ежегодната лихва се закупуват книги за библиотеката, а с остатъка се осигуряват книги като награда за бедни и примерни ученици. Всички книги трябва да имат надпис: “От фонда “Пена Ст. Пончева” при детската библиотека “Стефан Братованов” в гр. Севлиево”.
Други данни за фонда не са открити.

◊ ◊ ◊

СТ. ПОНЧЕВ основава и два фонда при Севлиевското народно ч-ще “Развитие” на свое и на съпругата си име. За капитал на първия служат дарени от него 50 хил. лв. Лихвите са предназначени за издръжка на библиотеката при читалището – закупуване на ценни съчинения от българската и чуждестранната художествена литература и периодика. По-късно Ст. Пончев предоставя други 30 хил. лв. за образуване на втори фонд “Пена и Стефан Божкови Пончеви”, предназначен за издръжка на организираните от читалището “народните четения”. На 26 ноем. 1930 г. той дарява и 59 книги и вестници на стойност 5 хил. лв.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 292, л. 1–23; оп. 7, а.е. 121, л. 107, 181; Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще…, с. 67; Развитие (Севлиево), № 25, 21 ноем. 1942.

(М. Тодоракова)

Тагове

Назад