Енциклопедия Дарителството

“ПЕНЧО С. ВАКЪВЧИЕВ” – ФОНДАЦИЯ

“ПЕНЧО С. ВАКЪВЧИЕВ” – ФОНДАЦИЯ

Дарител е ИВАН ПЕНЧЕВ ВАКЪВЧИЕВ (12 ноем. 1856 – неизв.) – учител. Роден в с. Златарица, Еленско. Учи в родното си село, в Елена и в Горна Оряховица. Участва в Априлското въстание (1876) и Руско-турската освободителна война (1877–1878); преводач при 14. руска дивизия през Временното руско управление. Заминава за Русия и завършва Николаевската гимназия. Учител в с. Златарица, в Търновската мъжка гимназия “Св. Кирил” (директор от 1882 до 1885), в Петропавловското училище в Лясковец, училищен инспектор в Бургас и във Варненската девическа гимназия до 1908 г. След пенсионирането си живее във Варна.
С допълнение към завещанието си от 25 ноем. 1936 г. Ив. Вакъвчиев дарява 8 хил. лв. в облигации за образуване на фонд при общинското училище в с. Златарица, Еленско, в памет и на името на покойния му баща Пенчо Стоянов Вакъвчиев (неизв. – 4/17 март 1877). Облигациите са внесени в БЗКБ – клон Варна. Желанието му е приходите да се получават от Златаришката селска община, респ. училищното настоятелство, и да се използват за една или няколко от следните просветно-културни цели: подпомагане на училищното настоятелство за снабдяване на училището с нужните пособия и помагала; издръжка на безплатни ученически трапезарии за осигуряване на храна на бедни ученици и ученички от селото; закупуване за училищната библиотека на книги по история, география и етнография на българския народ; отпускане на помощи за лекуване на беден ученик от Златарица. При условие че в с. Златарица се изгради болница и приходите на фонда позволяват, може да се поддържа едно отделение при нея, където да бъдат приемани за лекуване бедни болни златаришки ученици. Една малка част може да се предвиди и за даване на награда на 3 или 5 години на един или двама от най-способните и трудолюбиви бедни ученици с “примерно поведение, отличен успех и чувства на добри българи”.
За управление на фонда дарителят предвижда създаване на настоятелство от петима членове, избрани на общо заседание от училищното настоятелство и учителския съвет при общинското основно класно училище. Двама от тях да са членове на училищното настоятелството и учителския съвет, двама – от рода на Пенчо С. Вакъвчиев, като единият е потомък на дарителя. По право член на настоятелството и негов председател е директорът на училището. Начинът за избиране и времетраенето на мандата, функциите, правата и задълженията на членовете на настоятелството се определят със специален правилник, приет от училищното настоятелство и учителския съвет и одобрен от МНП. Дейността на настоятелството се намира под надзора на общинското управление и МНП. Ако не се управлява целесъобразно, фондът да се прехвърли към МНП.
По волята на дарителя приходите се оставят за капитализиране до 17 март 1977 г., когато се навършват 100-години от смъртта на Пенчо С. Вакъвчиев и фондът от лихвите или други дарения е нараснал най-малко на 100 хил. лв. Едва тогава на общо заседание на училищното настоятелство и учителския съвет да се решава каква част от приходите ще се изразходват и конкретно за какви цели от посочените в завещанието. Могат да се определят и други цели, съобразно нуждите на училището, но те трябва да получат “одобрението на Министерството на народното просвещение”.
През следващите години Ив. Вакъвчиев прави още няколко дарения (в облигации) за увеличаване капитала на фонда: в началото на 1937 г. – 3090 лв., през 1938 г. – на два пъти общо 2200 лв., през 1939 г. – 3 хил. лв. Към 1 ян. 1940 г. капиталът достига 19 567 лв.
На 4 юли 1937 г. на съвместно заседание на училищното настоятелство и учителските съвети при основното у-ще “Св. св. Кирил и Методий” и началното “Отец Паисий” в с. Златарица, в присъствието на кмета и свещеника, е разгледано завещанието на Ив. Вакъвчиев. Избрано е настоятелство, изработен е правилник за управление на фонда. Взето е решение годишнината на фонда да се отбелязва всяка година в неделния ден преди 17 март и най-малко веднъж на три години да се отслужва панихида. Върховното управление на фонда е възложено на съвместния съвет на училищното настоятелство и учителския съвет, които избират настоятелство с мандат 2 години и пожизнен председател – директорът на училището.
Фондът е създаден на 5 септ. 1937 г. при Златаришкото основно училище (начално и прогимназия) с капитал 11 090 лв. Избраното настоятелство е с председател Иван Капинчев и членове: свещеник Димитър Ал. Кабадов, учителят Марин Ив. Драгнев, Стефан Павелов и Богомил Ив. Вакъвчиев от Варна. Приетият от общия съвет правилник за управление на фонда не е утвърден от МНП. На 3 февр. 1940 г. Министерството дава указание на областния училищен инспектор в Плевен да помоли дарителя да отмени предвижданото в завещанието създаване на отделна фондация с управително тяло, надзорен съвет и пр. и да даде съгласие фондът да се учреди към МНП. Дарителят обаче потвърждава първоначалната си воля за създаване на фонда при Златаришкото основно училище. Поради условието за капитализация на приходите не са изразходвани средства за осъществяване целите на фонда.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 288, л. 1–16; оп. 7, а.е. 121, л. 534; БВИ, с. 99; Юб. кн. на В.-Търновската народна м. гимназия…, с. 40. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад