Енциклопедия Дарителството

“ПЕНКА БОНЕВА ДОНЧЕВА”

“ПЕНКА БОНЕВА ДОНЧЕВА”

Дарител е БОНЮ ДОНЧЕВ БОНЕВ (неизв.). Жител на с. Дебелец, Търновско.
На 25 февр. 1943 г. Б. Бонев уведомява МНП за желанието си да основе в памет на починалата си дъщеря Пенка Бонева Дончева благотворителен фонд на нейно име. Годишните лихви са предназначени за осигуряване на ежегодна награда на най-силната по успех ученичка от I клас на народната прогимназия в с. Дебелец. При равни други условия носителката на наградата се определя по жребий.
В изпълнение на намерението си Б. Бонев изпраща на МНП 10 300 лв. От тях 10 хил. лв. са предназначени за основен капитал на фонд “Пенка Бонева Дончева”. Останалите 300 лв. да се препратят на народната прогимназия в с. Дебелец за осигуряване на наградата за 1943 г. На 27 май 1943 г. след жребий учителският съвет решава да отличи и връчи средствата на ученичката Кинка Петрова Ангелова.
Фондът е основан със заповед на МНП от 27 февр. 1943 г. и включен в обединения фонд “Завещатели и дарители” при Министерството. Средствата са вложени в облигации от БДЗ (1923). Към 1 ян. 1944 г. капиталът възлиза на 12 800 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 13 700 лв. Ежегодно МНП превежда 300 лв. от приходите на директора на основното у-ще “П. Берон” – с. Дебелец, за осигуряване на наградата.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на дарителските фондове при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 291, л. 1–14; а.е. 462, л. 62–63; а.е. 496, л. 52.

(М. Тодоракова)

Тагове

Назад