Енциклопедия Дарителството

“ПЕТЪР КЪНЕВ” – ФОНДОВЕ

“ПЕТЪР КЪНЕВ” – ФОНДОВЕ

Дарител е ПЕТЪР КЪНЕВ (9 март 1867 – 26 апр. 1918) – индустриалец, предприемач, търговец. Роден в Габрово, в семейството на Къню Николов, осиновен от свещеник Стефан Кънев. Получава основно и средно образование в Габрово. Две години изучава текстилна индустрия в Брюн (Моравия), след което се завръща в България и се установява в София. Опитва се да създаде модерна текстилна фабрика, но поради липса на достатъчно средства не успява. Доставя си ръчни станове и започва да изработва платове за дрехи, килими и пердета за държавните железници. След 28 години усилен труд и предприемчивост достига завидно материално положение. Тъй като няма преки наследници, завещава цялото си движимо и недвижимо имущество на роднини и на държавата (ценни книжа, акции и пари; четири къщи в София, ливади и ниви в Софийско; къща и дюкяни в Свищов, мелница и чифлици в Свищовско).
Със завещание от 21 ноември 1917 г. П. Кънев дарява на МНП 60 хил. лв. за учредяване на фонд, който да носи неговото име. Волята на дарителите е лихвите на фонда да се изразходват за отпускане на една или повече стипендии за следване на приложни науки в чужбина. Младежите трябва да произхождат от бедни габровски или софийски семейства и да отговарят на условията на конкурсите и наредбите на МНП. Завещателят задължава братята си Иван и Петър Къневи да добавят сумата 20 хил. лв. към този фонд, за да нарасне на 80 хил. лв., и да създадат втори фонд в размер 30 хил. лв. Той също да носи неговото име, а от лихвите ежегодно в деня на смъртта му да се раздават помощи на бедни габровски и софийски семейства. За изпълнители на завещанието си определя братята си Никола, Тончо и Петър Къневи и племенника си Сава Хр. Влаев.

ФОНД № 1 “ПЕТЪР КЪНЕВ”
(при МНП)

Фондът е учреден през 1921 г. с основен капитал 80 хил. лв. Управлява се от МНП и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Закупени са облигации от БДЗ (1907, 1909, 1921, 1923). През следващите години капиталът нараства, както следва: през 1930 г. възлиза на 191 087 лв., към 1 ян. 1932 г. – на 234 514 лв., към 1 ян. 1039 г. – на 367 925 лв., към 1 ян. 1942 г. – на 413 982 лв. Приходите на фонда се променят, както следва: 7100 лв. през 1927 г., 13 700 лв. през 1932 г., 22 хил. лв. през 1939 г.
От фонда се отпускат две стипендии за младежи от Габрово и от София, като МНП определя специалностите. През 1939 г. не са отпуснати стипендии.
Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ФОНД № 2 “ПЕТЪР КЪНЕВ”
(при Софийската и Габровската община)

Фондът е учреден през 1921 г. с основен капитал 30 хил. лв. Управлява се от Иван и Петър Къневи. На 19 апр. 1921 г. братята предоставят на софийския кмет сумата 750 лв., за да раздадат пари на бедни ученици или се закупят предмети от първа необходимост. Такава сума се предоставя и на Габровската община.
Ежегодно на 26 април – деня на смъртта на П. Кънев, от лихвите на фонда се раздават парични помощи на бедни ученици от началните училища в Габрово и София. За целта директорите на училищата предварително изготвят списъци на бедни ученици, които трябва да бъдат подпомагани. От 1921 до 1935 г. се отпуска сумата 1500 лв. (по 750 лв. на всяка община), която се разпределя между 14–16 деца от Габрово и толкова от София. От 1936 г. лихвите нарастват и на двете общини се дават по 1000 лв. Обикновено наградите се раздават в присъствието на изпълнителите на завещанието.
Липсват данни за закриването на фонда.

ДА–Габрово, ф. 5 к, оп. 3, а.е. 111, л. 1–177; а.е. 112, л. 1–107; ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 769, л. 59–61; оп. 4, а.е. 52, л. 1–8; оп. 4, а.е. 431; Дн. на XXIII ОНС, I р.с. Приложение, 1931/1932, 374–376. (В. Николова)

Тагове

Назад