Енциклопедия Дарителството

“ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ” – ФОНДОВЕ

“ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ” – ФОНДОВЕ

Дарител е ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ (вж. “Панайот Ангелов” – фондация). С негови средства се образуват следните благотворителни фондове:

ФОНД № 1 “ПОЛКОВНИК ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ”
(при МВ)

В т. 2 от своето завещание от 1 апр. 1912 г. П. АНГЕЛОВ изказва желание да съдейства за напредъка на българската армия. Според него войската е “най-добрата школа за народа и най-здравата опора на отечеството”. В изпълнение на това си разбиране П. Ангелов определя 10 % от имота си за образуване на благотворителен фонд при MB. От неговите лихви ежегодно да се раздават награди на отличилите се в най-добра стрелба офицери от пехотата, а във флота – на най-добрите плувци.
В началото на 1922 г. изпълнителите на завещанието превеждат на MB 30 595 лв. в пари и ценни книжа. С указ на цар Борис III от 24 ян. 1922 г. се учредява благотворителен фонд, управляван от Министерството. Към капитала му се очаква да постъпят още 3355 лв. Други данни за фонда не са открити.

ФОНД № 2 “ПОЛКОВНИК ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ”
(при Военното училище)

Фондът е образуван със заповед на началника на Военното училище от 28 февр. 1925 г. и носи името на дарителя. В т. 3 от завещанието си П. АНГЕЛОВ определя 4 % от имуществото си за Военното училище. След смъртта му изпълнителите на завещанието продават недвижимите имоти и разпределят дарените суми. Военното училище получава 8235 лв. в пари и ценни книжа на стойност 16 765 лв. Ценните книжа са продадени и фондът е образуван с цялата сума. Със заповед на началника на училището от 20 авг. 1942 г. към капитала са прибавени още 20 хил. лв., предадени от Ликвидационния съвет на ДОМОСТРОИТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯ НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ В СОФИЯ. Така основният капитал достига 51 хил. лв., съхранявани в срочни влогове и на текуща сметка.
Волята на дарителя е от лихвите ежегодно да се дава парична награда на възпитаник на III курс на Военното училище, показал най-добър успех по изучаваните в клас предмети, по правилниците, по строевото обучение и с поведение най-малко 11,5 (при бал 12). Фондът се управлява от настоятелството на фондовете при училището, което се избира ежегодно от общото събрание на офицерите и преподавателите.
Наградата “Полковник Панайот Ангелов” е една от най-престижните, присъждани в училището. Връчва се всяка година на юнкера с най-добър успех в деня на произвеждането му в първи офицерски чин. През 1943 г. тя е 2 хил. лв. и неин носител е подпоручик Здравко Пампулов, а през 1944 г. е подпоручик Димитър Доросиев – артилерист, с награда от 1000 лв. Други данни за фонда не са открити.

ФОНД № 3 “ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ”
(при БАН)

През ноем. 1920 г. изпълнителите на завещанието на П. АНГЕЛОВ съобщават на БАН за дарението, което възлиза на 10 хил. лв. Желанието на дарителя е от годишните лихви да се присъжда награда на най-добрата книга по “отечестволюбие”.
Фондът се управлява от БАН и носи името на дарителя. Съгласно Общата наредба за даване на награди от фондовете на Академията, той е оставен за капитализиране, тъй като капиталът му е недостатъчен, за да осигури необходимите приходи. Последните данни за фонда са към 31 ян. 1951 г., когато средствата му достигат 42 085 лв.

ФОНД № 4 “ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ”
(при Съюз “Юнак”)

В т. 4 от своето завещание дарителят споделя убеждението си, че физичес­кото развитие на един народ е съществено условие “за всестранния му напредък”. В съгласие с това си виждане той завещава 10 % от своето състояние на Съюза на българските гимнастически д-ва “Юнак” за образуване на благотворителен фонд.
Годишните приходи на капитала по волята на дарителя трябва да се дават на отличилите се в разни упражнения “юнаци”.
Изпълнителите на завещанието превеждат средствата и фондът е образуван вероятно през 1927 г. Капиталът му възлиза на ок. 56 хил. лв. и през 1938 г. достига 100 хил. лв. Управлява се от ръководството на Съюза по специален правилник. Липсват други данни за фонда и благотворителната му дейност.
П. АНГЕЛОВ завещава 10 % от състоянието си за образуване на фонд при Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе (вж. “Янко и Боян Ангелови” – фонд). Други 3 % са за благотворителен фонд при Женското д-во “Добродетел” в Русе, от който да се дават награди на ученички от професионалното училище, издържано от дружеството. Част от състоянието си (3 %) предоставя на църквата “Св.Троица” в Русе за награждаване на религиозни проповедници по личната препоръка на Доростоло-Червенския митрополит. Фондът за сираци от войната при MB получава 15 хил. лв. Изпълнителите на завещанието превеждат сумата и средствата се употребяват съгласно устава на фонда.

ДА–В. Търново, ф. 29 к, оп. 1, а.е. 570, л. 87, 237; а.е. 571, л. 23; НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1103, 1104; ДВИА, ф. 1521, on. 1, а.е. 410, л. 19–22; а.е. 544, л. 417–418; ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 60, л. 1; ДВ, № 239, 24 ян. 1922; Здраве и сила, № 10, 15 ян. 1923; Съюз “Юнак” 1898–1938. Юб. сб. С., 1938, 209–210; Юб. сб. на 62. випуск от В. H В у-ще…, 125–126. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад