Енциклопедия Дарителството

“ПАВЕЛ А. ТУДЖАРОВ”

“ПАВЕЛ А. ТУДЖАРОВ”

Дарители са братята ИВАН (1885 – неизв.) и АТАНАС (1887 – неизв.) ПАВЛОВИ ТУДЖАРОВИ от Етрополе – собственици на рейсове, с които осъществяват автомобилния превоз между София и Етрополе.
Ив. и Ат. Туджарови създават благотворителен фонд при средищното народно основно у-ще “Екзарх Йосиф” в Етрополе в изпълнение волята и в памет на починалия им баща Павел А. Туджаров (1849 – 13 септ. 1936) – търговец. Роден в бедно семейство. Работи като чирак в хлебопекарницата в Етрополе; започва да учи обущарство, но напуска и става прислужник в магазина на видния етрополски търговец Григор Симеонов Спасов. Няколко години след това започва самостоятелна търговия. Книговезец, билколечител. “Завършил е земния си живот с оставено добро материално състояние” – пишат дарителите.
След смъртта му неговите синове се задължават пред Етрополското училищно настоятелство да предоставят 10 хил. лв. за създаване на благотворителен фонд за подпомагане на бедни деца. Сумата ще внесат, след като настоятелството им изплати третата вноска по дълга за отчуждено от баща им място за построяване на прогимназия. На 13 дек. 1941 г. Ат. и Ив. Туджарови потвърждават пред настоятелството депозирането на сумата в БПБ – клон Етрополе, и видоизменят целта на фонда по следния начин: от лихвите му “ежегодно да се закупуват прочитни книги и бъде образувана специална библиотека при прогимназията”.
Учителският съвет на средищното народно училище приема дарението на 18 дек. 1941 г. и основава при прогимназията благотворителен фонд “Павел А. Туджаров”. Приет е правилник за неговото управление, който влиза в сила след утвърждаването му от МНП на 7 март 1942 г. По волята на дарителите капиталът на фонда остава неприкосновен и се използват само лихвите. Със средства на фонда закупуваните книги предварително се подвързват и се съхраняват в училищната библиотека. В изпълнение на изискването в правилника за влагане на капитала в облигации от български държавни заеми или други ценни книжа, гарантирани от държавата, средствата са прехвърлени в БНБ и са закупени облигации. Фондът се управлява от учителския съвет при средищното народно училище в Етрополе. Счетоводството се води от директора на училището; той се отчита пред учителския съвет, който одобрява изразходването на средствата с протокол.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 156; л. 378–385. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад