Енциклопедия Дарителството

“ПИРОТСКИ БЪЛГАРИ”

“ПИРОТСКИ БЪЛГАРИ”

Дарители са членовете на ПИРОТСКОТО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО в София.* През 1909 г. дружеството предава на МНП събраните средства за учредяване на фонд. Целта е да подпомогнат свои бедни земляци, преселени от Пирот в София през 1903 г. Дарителите поставят условие стипендиите да се отпускат, когато лихвите на фонда достигнат 1200 лв. и да се използват за следване в средни, висши и военни училища. Фондът преминава под управлението на МНП и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Тъй като основният капитал е много малък, е оставен за капитализиране. Закупени са ценни книжа. През 1911 г. фондът разполага с 1200 лв., през 1918 г. – с 1700 лв. и приход 80 лв. Към 1 ян. 1939 г. капиталът нараства на 5800 лв. с приход 300 лв. През 1940 г. МНП прехвърля към фонда суми от фонд “Паметник Иван Вазов” (4228 лв.) и от фонд “Генко П. Шойлеков” (658 лв.) – поради ликвидирането им. Към 1 ян. 1942 г. капиталът достига 12 239 лв. Няма данни за благотворителна дейност на фонда.
През 1946 г. фонд “Пиротски българи” вероятно се обединява с други фондове, тъй като към 1 ян. 1947 г. в партидната му книга е отчетена сумата 313 644 лв. Закупени са 367 облигации от Заема на свободата на стойност 245 890 лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 600, л. 13; оп. 4, а.е. 247, л. 5; а.е. 426, л. 1–27; Статистически годишник…, 1912, с. 377. (В. Николова)

Тагове

Назад