Енциклопедия Дарителството

“ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА”

“ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА”

Фондът е образуван съгласно волята на членовете на командитното минно д-во “Минов, Долапчиев &” – Сливен. Дружеството е образувано на 14 юни 1922 г. с първоначален капитал 9640 лв. На 20 ян. 1924 г. то ликвидира своята дейност и образува фонд “Подземни богатства” при МНП.
Фондът има свой правилник от 20 ян. 1924 г., който актуализира и приема на 21 март 1926 г. Учредителното събрание на минното дружество решава първоначално фондът да се управлява от Г. Долапчиев, И. Папазов, Д. Недев, а след тяхната смърт – от учителските съвети на Мъжката и на Девическата гимназия в Сливен. На 3 апр. 1941 г. изпълнителите на завещанието на минното дружество Г. Долапчиев и Д. Недев внасят във фонда (чрез БЗБ) 20 хил. лв. Последният правилник на фонда е приет от учителския съвет на заседание на 29 апр. 1941 г.
Неговата цел е от лихвите да се раздават пари, дрехи, обувки, книги и други предмети на ученици и ученички, съответно на Мъжката гимназия “Добри Чинтулов” и на Девическата гимназия “Царица Елеонора”. В случай че гимназиите бъдат закрити, помощи да се дават на учениците от прогимназиите и основните училища в Сливен. Учениците трябва да показват знания по приложните науки, и особено знания за подземните богатства на България. Правилникът препоръчва наградите да се дават на ученици, посочени от преподавателите по химия, физика и естествена история и одобрени от учителските съвети. Счетоводните книги на фонда да се водят от секретар-счетоводителя на Мъжката гимназия, който се отчита пред две комисии – на Мъжката и на Девическата гимназия.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 276, л. 1–15. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад