Енциклопедия Дарителството

“ПОСТРОЙКА НА УЧИТЕЛСКИ ДОМ ГР. КЪРДЖАЛИ”

“ПОСТРОЙКА НА УЧИТЕЛСКИ ДОМ ГР. КЪРДЖАЛИ”

Основатели на фонда са УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА в Кърджалийска учебна област. С писмо до кърджалийския училищен инспектор от 19 дек. 1940 г. те изразяват желанието си да създадат фонд за построяване на учителски и просветен дом в Кърджали, който да стане собственост на МНП и да служи на всички учители в областта. За целта в бюджетите за учебната 1939/1940 г. те предвиждат суми за създаване към МНП на фонд “Постройка на учителски дом гр. Кърджали”. В проектираната сграда трябва се помещава канцеларията на Кърджалийското околийско просветно дружество, на което със специален правилник да се възложи управлението и стопанисването на сградата. Планират се стаи, в които да отсядат всички учители от Кърджалийската област, когато дойдат по служба в града или бъдат свикани на административни и педагогически конференции или на опреснителни курсове. В учителския дом се предвиждат зали и помещения за провеждане на заседания и на всички други учителски и граждански културно-просветни инициативи в областта. На долния етаж трябва да се построят доходни дюкяни, от наема на които ще се осигурява издръжката му.
До 27 юли 1940 г. в БЗКБ – клон Кърджали, са внесени 129 955 лв., в т.ч. от турските училищни настоятелства в Кърджали (10 хил. лв.), Момчилград (10 хил.) и селата Стремци (20 хил. лв.), Черноочене (19 980 лв.), Мишевско (19 980), Ленище (5 хил. лв.), Рогозче (15 хил. лв.), Чам дере (дн. Боровица, 5 хил. лв.), Мост (4995) и Фотиново (20 хил. лв.). Предвижда се през 1941 г. в бюджетите на общините и на училищните настоятелства да се утвърдят помощи в размер, достатъчен за осъществяване целите на фонда. В този период се проучват и възможностите за намиране на безплатно дворно място.
Фондът се създава със заповед на МНП от 15 ноем. 1940 г. с капитал 242 257 лв. и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. През 1941 г. постъпват нови 65 хил. лв. и фондът продължава да нараства. Ликвидиран е на 13 май 1946 г. и наличните към тази дата 751 332 лв. са внесени в БНБ – клон Кърджали, в приход на държавното съкровище.
Околийското училищно просветно дружество създава втори фонд “Постройка на учителски дом гр. Кърджали”. Средствата му са внесени на срочно свидетелство в БЗКБ и възлизат към началото на 1947 г. на 58 хил. лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 279, л. 1–57. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад