Енциклопедия Дарителството

“ПРИЧИНИТЕ НА ПОГРОМА”

“ПРИЧИНИТЕ НА ПОГРОМА”

Фондът се създава по инициатива на ДРУЖЕСТВОТО НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912–1913) и ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1914–1918) под името “Причините на погрома”. Дружеството е основано през ян. 1919 г. от българските военнопленници в Сурович (Македония). То си поставя за цел създаването на фонд от 100 хил. лв., лихвите на който да служат за награди на трите най-добри съчинения, написани на тема “Причините за погрома от войните през 1912–1913 и 1914–1918 години”. Средствата се набират от дарения, томболи, сказки и др. Например на 15 ян. 1920 г. по поръчка на дружеството Антон Страшимиров изнася сказка в СУ на същата тема.
На 26 дек. 1926 г. Общото годишно събрание на дружеството решава събраните суми и ценни книжа да се предадат на БАН, която да състави неприкосновен фонд, наречен “Причините на погрома”.
На 31 март 1927 г. УС на БАН основава фонда при следните условия: когато сумата от лихвите и други постъпления достигнат 50 хил. лв., 40 хил. от тази сума да се даде като награда за най-добре написаното съчинение за причините за погрома от войните (1912–1913, 1914–1918) и историческите поуки от тях.
До 1937 г. награди от фонда не се дават и той е оставен за капитализиране.
Последните данни за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът му е 117 666 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1189–1190; Мир, № 5902,16 ян. 1920; Книга за дарителите БАН…, 223–229. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад