Енциклопедия Дарителството

“ПРОФЕСОР ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ”

“ПРОФЕСОР ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ”

Дарител е ЦАНИ СТОЯНОВ КАЛЯНДЖИЕВ (15 окт. 1866 – 26 март 1944) – професор, създател на ВТУ, Варна, общественик. Роден в Лясковец, в заможно семейство. Получава основно образование в родния си град. Завършва с отличие Варненската мъжка гимназия (1880–1885). Получава руска стипендия за следване в Императорското техническо училище в Москва. Заради участие в кръжоците на народниците е изгонен от руската полиция. През септ. 1889 г. се завръща в България и става учител в Бургас. Уволнен в края на учебната 1891 г. Продължава образованието си в Цюрих (Швейцария), където завършва техническа химия. През есента на 1892 г. заминава за Америка. Работи като химик в Ню Йорк и Филаделфия. Завръща се в България и през септ. 1896 г. е назначен за учител в Свищовското търговско училище. През 1900 г. става химик при Дирекцията на народното здраве. През 1904 г. е поканен за учител и директор на новооткритото Средно търговско училище при Варненската търговско-индустриална камара. Той се заема с подбора на учителския състав, с организирането на строежа на самостоятелна сграда (1911–1914) и с вътрешната уредба на училището. На него принадлежи заслугата за създаването и утвърждаването на ВТУ (Търговска академия) във Варна през 1921 г. Ц. Калянджиев изработва първите проекти за правилник и програма на училището, привлича видни учени като преподаватели. Той е и първият му ректор (1921–1933). Учен, педагог, автор на повече от 100 научни труда по стопански въпроси, в областта на стокознанието и обществения живот на Варна. Развива и широка обществена дейност: дългогодишен член на Българския учителски съюз, на Икономическото и Химическото дружество, дългогодишен председател на Читалищното дружество – клон Варна. Умира в Лясковец.
В началото на 1943 г. синът на проф. Ц. Калянджиев – Сергей, връчва на ВТУ във Варна сумата от 50 хил. лв. за образуване на фонд на името на баща му. На заседанието си от 6 март 1943 г. АС на ВТУ приема правилник, с който се учредява фонд “Професор Цани Калянджиев”. Одобрен със заповед на МНП от 15 април с.г. Основният капитал на фонда възлиза на 50 хил. лв. в облигации от БДЗ за народната отбрана (1941). Според правилника до 80 % от годишната лихва трябва да служи за подпомагане на студенти с добър успех и поведение. Помощта може да се дава на един човек или да се разделя между няколко души. Фондът се управлява от АС, който определя размера и формата на помощта.
Към 31 дек. 1944 г. средствата нарастват на 52 351 лв., а към 31 дек. 1945 г. – на 55 510 лв. През 1944 г. е дадена помощ от 2 хил. лв. на един студент. През 1945 г. с по 1000 лв. са наградени Георги Й. Тодоров и Тодор Ж. Кръстев.
Фондът се закрива през 1948 г. със закриването на Варненската търговска камара.

◊ ◊ ◊

В изпълнение на последното желание на проф. Ц. Калянджиев НАСЛЕДНИЦИТЕ му внасят 52 хил. лв., с които през академичната 1943/1944 г. да се основе Научноизследователски институт при ВТУ. Институтът да носи неговото име и да се заеме с изследване на “стопанските и технологичните въпроси на нашата действителност”. В подкрепа на този благороден жест ВЪРХОВНАТА СТОПАНСКА КАМАРА в София прибавя сумата от 100 хил. лв. Към 31 дек. 1944 г. средствата възлизат на 151 хил. лв., а към 31 дек. 1945 г. те нарастват на 356 340 лв. Това позволява на Института да започне изследователска дейност.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 2. а. е. 1576, л. 35, 127; Сб. в чест на проф. Цани Калянджиев, 1866–1941. Варна, 1942, 3–24; Год. за 1944–1945. Висше училище за стопански и социални науки. Т. 18. Варна, 1945, 19–20; ЕБ. Т. 3, с. 297. (В. Николова)

Тагове

Назад