Енциклопедия Дарителството

“ПРОФ. БОНЧО БОЕВ”

“ПРОФ. БОНЧО БОЕВ”

Дарител е БОНЧО НЕНКОВ БОЕВ (3 март 1859 – 1 дек. 1934) – икономист. Роден в Котел. В Москва завършва Духовна семинария (1880) и право (1884). Специализира политическа икономия, финансови науки и статистика в Германия (1884–1885). След завръщането си в България заема ръководни длъжности в МФ. Управител на БНБ (1906–1908) и на други банкови институти. Извънреден (от 1897) и редовен (1902–1906) професор по финансови науки и статистика в СУ. Дописен (1898) и действителен (1900) член на БКД (БАН). Член на Международния статистически институт (от 1898). Член-основател, председател (1901–1906) и член на редакционния комитет на Българското икономическо дружество. Умира в София.
На 5 дек. 1919 г. дарява на СУ 5 хил. лв. за образуване на фонд, който да се управлява от преподавателите по политическа икономия, финансови науки и статистика в Юридическия факултет. Лихвите от него са за премия на студент, който напише най-добрата студия в областта на българската икономика.
На 28 дек. 1922 г. Факултетният съвет решава фондът да започне да функционира и да отпуска премия, след като лихвата достигне най-малко 500 лв. През 1925 г. неговият капитал е 6433 лв., през 1933 г. – 9719 лв., през 1939 г. – 11 322 лв., през 1944 г. – 13 489 лв., а през 1949 г. – 15 294 лв. Липсват данни от него да е връчвана премия.*
Фондът съществува до началото на 1952 г., когато капиталът му от 15 600 лв. се влива в държавния бюджет.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 116, л. 1–18; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 69, л. 1–4: Алманах на СУ…, с. 69; ЕБ. Т. 1, с. 326. (К. Анчова)

Тагове

Назад