Енциклопедия Дарителството

“РАДА И ГЕНЕРАЛ ДИМИТЪР КИРКОВИ” – ФОНДОВЕ

“РАДА И ГЕНЕРАЛ ДИМИТЪР КИРКОВИ” – ФОНДОВЕ

Дарител е ДИМИТЪР КИРКОВ КИРКОВ (8 ян. 1861 – 15 юли 1918) – военен деец, генерал-майор (вж. “Генерал Димитър Кирков” – фонд). През 1884 г. се оженва за Рада Георгиева Клеантова (10 дек. 1866 – неизв.) от Пловдив. На 12 септ. 1915 г. Д. Кирков завещава голяма част от състоянието си за благотворителни цели. След неговата смърт волята му е изпълнена с решение на Софийския окръжен съд от 21 апр. 1919 г. Цялата дарена сума възлиза на 200 хил. лв., от които са образувани няколко фонда.

ФОНД № 1 “РАДА И ДИМИТЪР КИРКОВИ”*
(при МНП)

Съгласно т. 6 от завещанието, 3/4 от дарените средства ген. Д. КИРКОВ оставя на МНП. С тях при Министерството трябва да се образува фонд, носещ неговото и на съпругата му име. От лихвите да се издържат избрани с конкурс един или повече студенти или студентки в СУ или в чужбина по решение на ръководството на Университета. 20 % от състоянието си ген. Д. Кирков оставя на съпругата си Рада Киркова при условие останалите след смъртта ѝ средства също да се прибавят към капитала на основания към МНП фонд.
Съгласно разделителния протокол на Софийския окръжен съд, МНП получава по завещанието на ген. Д. Кирков акции на Балканска банка, Русчушка банка – клон София, и Розова банка – клон София, на стойност 11 543 лв. Фондът е основан със заповед на МНП от 16 март 1923 г. Поради злоупотреба на бившия счетоводител на фондовете при МНП Спиридон Чакъров, през 1924 г. са обезсилени 20 от облигациите. Към ян. 1926 г. са събрани всички суми и ценни книжа на фонда, освен 332 акции на “Розова банка” и дивидентите от тях на стойност 46 480 лв., вложени в Русчушката банка – клон Русе. През следващите години банката изпраща само част от тях и МНП е принудено да търси правата си по съдебен път. На 17 февр. 1931 г. Русенският окръжен съд осъжда Русчушката банка – клон Русе, да предаде на фонда остатъка от капитала.
Към 1 ян. 1928 г. капиталът на фонда, вложен в облигации от БДЗ, в ценни книжа и на текуща сметка, възлиза общо на 47 956 лв., към 1 юли 1930 г. – на 67 064 лв., към 1 апр. 1933 г. – на 151 132 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 225 639 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 304 014 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 363 хил. лв.
За периода 1939–1944 г. от фонда са отпуснати средства за стипендии в размер на 800 лв. месечно и по 1500–2 хил. лв. годишно.

ФОНД № 2 “РАДА И ДИМИТЪР КИРКОВИ”
(при Сопотското градско общинско управление)

Лихвите върху 5 % от имуществото си ген. Д. КИРКОВ оставя за издръжка на майка си Ана Киркова. След смъртта ѝ тези средства следва да се предоставят на Сопотското градско общинско управление за създаване на фонд “Рада и Димитър Киркови” (т. 2 от завещанието). Приходите от този капитал са предназначени за издръжка на един ученик от Сопот, избран с решение на ръководството на СУ с конкурс, в търговско или индустриално учебно заведение. Към този фонд впоследствие трябва да се прибави остатъкът от дарените на брат му Георги 2 % от имуществото. Други данни за фонда не са открити.

ФОНД № 3 “ГЕНЕРАЛ Д. КИРКОВ” – ФОНД
(при Военното училище в София)

Една четвърт от определената сума за благотворителни цели ген. Д. КИРКОВ предоставя на Военното училище в София за образуване на фонд на негово име (вж. “Генерал Димитър Кирков” – фонд).

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 52, л. 2; а.е. 299, л. 1–15; а.е. 357, л. 1–204; а.е. 453, л. 1–25; Пашев, Г. Златна книга…, 112–120. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад