Енциклопедия Дарителството

“РАЙНА ЙОРД. МАНДАЛОВА”

“РАЙНА ЙОРД. МАНДАЛОВА”

Дарители са съпрузите ЙОРДАН и РАДА МАНДАЛОВИ.
ЙОРДАН ПЕТРОВ МАНДАЛОВ (1869 – неизв.) – учител. Роден в с. Кованлъка (дн. Пчелище), Търновско. Завършва основно училище в родното си село; продължава образованието си в Търново и в с. Церова кория. След завършване на III клас е назначен за писар при пристава в Търновския окръжен съд, където работи до обявяването на Сръбско-българската война (1885). Учител в родното си село (1887–1888, 1895–1896, 1899–1925), с. Бурумлии (дн. Пейчиново), Свищовско (1889), с. Брест (Бряст), Никополско (1889–1894), с. Полски Тръмбеш, Търновско (1896–1898). Пенсионира се на 1 май 1925 г. Участник в Балканските войни (1912–1913).
РАДА ЙОРДАНОВА МАНДАЛОВА (по баща хаджи Ив. Бъцева) (23 септ. 1876 – неизв.) – домакиня. Родена в с. Кованлъка. Произхожда от бедно, трудолюбиво семейство. Поради липса на средства завършва само II отделение. На 19 години се омъжва за Йордан П. Мандалов.
Й. и Р. Мандалови създават фонд в памет на тяхната дъщеря Райна Йорданова Мандалова (23 март 1913 – 8 февр. 1931 ) – родена в с. Кованлъка. Учи в родното си село и с. Церова кория, постъпва в Стопанското у-ще “Мария Луиза” в София. Убита от случаен куршум в родното си село по време на Коледната ваканция през 1931 г. На 9 февр. с.г. родителите ѝ даряват 5 хил. лв. на Кованлъшкото основно народно училище с молба да се образува фонд на името на покойната им дъщеря. Лихвите да се използват всяка година за закупуване на книги като награда за добър успех на най-силния ученик от всеки клас и отделение. Наградите се връчват в края на учебната година при получаване на годишните свидетелства. Капиталът на фонда трябва да се внесе на срочен влог в местната кредитна кооперация “Прогрес”. На училището даряват и една нива от 2,5 дка, както и 3 хил. лв. – за ч-ще “Просвета”.
Дарението е прието от Кованлъшкото училищно настоятелство на 20 февр. 1931 г. и е създаден фонд “Райна Йорд. Мандалова”. Съгласно решението на настоятелството, наградените ученици се определят с решение на учителския съвет, а книгите се раздават на годишното утро след прочитане на годишния акт на училището. Подарената нива е вписана в инвентарната книга на училищния фонд и е отдадена под наем.
Фондът е закрит през 1948 г.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 103, л. 1–3; а.е. 296, л. 1–9. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад