Енциклопедия Дарителството

“РУСИ И ЕВГЕНИ РАДЕВИ”

“РУСИ И ЕВГЕНИ РАДЕВИ”

Дарител е РУСИ РАДЕВ (неизв.) – занаятчия. Роден е в Търново. Занимава се с чохаджийство (производство и търговия със сукно) – навремето доходен занаят с широк пазар в Османската империя. След Освобождението (1878) занаятът запада и той става бариераджия.
След смъртта му неговите наследници предоставят на МНП 2 хил. лв. С тях при Министерството (вероятно през 1914 г.) е учреден фонд на името на Р. Радев и неговата съпруга – Евгени, от лихвите на който да се оказва помощ при издръжката на две деца (момче и момиче) от търновските начални училища.
Най-ранните данни, с които разполагаме за отпуснати от фонда помощи, са от 1924 г. Те редовно се изплащат до 1935 г. По решение на Министерството, от 1936 г. насетне лихвите се капитализират. Към средата на 1930 г. капиталът възлиза на 4734 лв., към 1 септ. 1933 г. – на 5335 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 8001 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 12 644 лв., а към 1 ян. 1947 г. – на 14 992 лв.
Закрит е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 30, л. 1–10; а.е. 434, л. 1–25; Пашев, Г. Златна книга…, 506–507. К. Анчова)

Тагове

Назад