Енциклопедия Дарителството

“САВА РАДУЛОВ”

“САВА РАДУЛОВ”

Дарител е САВА (СТОЙНО) ИЛИЕВ РАДУЛОВ (ок. 1817 – 12 юли 1887*) – учител и книжовник. Роден в Панагюрище, в бедно семейство. Учи занаят и чиракува като мутафчия**. Самообразова се, става слуга при отец Харалампий и заминава с него за Зографския манастир. По-късно завършва гръцко училище в Смирна (Измир), учи в Турция (1835–1840, 1843–1846) и в Хилендарския манастир. Ръкоположен е за дякон и приема монашеското име Сава. Като учител в Панагюрище (1841–1842, 1847–1848) създава едно от първите класни училища в България. Заминава за Русия и учи в Ришельовския лицей в Одеса (1850–1853). Учител в основното училище в Болград (1854–1858), където въвежда българския език и изпълнява длъжността директор (1859) на Болградската гимназия, учител (1859–1861), управител на пансиона към гимназията и на училищната печатница (от 1868). Впоследствие се отдава на книжовна дейност; превежда и написва повече от 18 учебника и учебни помагала. Преводач и публицист, сътрудник на “Цариградски вестник” (1853, 1859), “Право” (1869), “Напредък” (1877). Един от основателите на БКД (дн. БАН). След Освобождението се установява във Варна, където продължава литературната си дейност.
Верен на традициите и идеалите на Възраждането, на 22 април 1883 г. С. Радулов с молба до МНП декларира намерението си да предостави на Министерството притежаваните от него ценни книжа, при условие докато е жив, да му бъдат изплащани приходите, а впоследствие със средствата да се подпомага ученик от Панагюрище при следването му във висше учебно заведение. Още през май с.г. той изпраща ценните книжа на МНП, което ги предава на съхранение в БНБ. Три години по-късно, с акт от 25 март 1886 г., в “желание да помогне повече за своето отечество България” и в частност на родния си град, С. Радулов оставя в пълно разпореждане на МНП ок. 14 хил. лв. за създаване на фонд, осигуряващ стипендия на един ученик от родния му град Панагюрище във висше учебно заведение в чужбина (или в България).
МНП прави всичко възможно да прибере стойността на дължимите суми по завета на дарителя, но поради просрочване на записите, смъртта или несъстоятелността на длъжниците успява да прибере само дължимата от Хр. Г. Данов сума със съответните лихви. Към Министерството е създаден фонд, чийто капитал е вложен в БНБ и се състои от румънски ценни книжа в размер на 4400 зл. лв., 2 руски билета по 100 рубли и внесената от Хр. Г. Данов сума в размер на 4272 лв. Приходите не са достатъчни за издръжката на ученик, поради което МНП оставя средствата за капитализиране. Капиталът нараства от лихвите и към 1 юни 1896 г. възлиза на 14 717 зл. лв., към 1901 г. – на 20 759 лв., към 1 ян. 1906 г. – на 27 081 лв., към 1 ян. 1912 г. – на 29 252 лв., към 1 юли 1930 г. – на 69 616 лв., към 1 септ. 1933 г. – на 191 103 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 369 968 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 517 399 лв., и към 1 ян. 1947 г. – на 517 399 лв. Има данни само за изразходвани през 1944 г. 15 900 лв. за училищата в Панагюрище.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” към МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф.177 к, оп. 1, а.е. 240, л. 1–17; а.е. 601, л. 36; оп. 4, а.е. 52, л. 5; а.е. 436, л. 1–37; а.е. 472, л. 21–25; оп. 4, а.е. 478, л. 8, 79; БВИ, 564–565; ЕБ. Т. 5, с. 663; Йорданов, В. Дарители…, 103–110; Велев, С. Златна книга…, 391–404; Уч. пр., 3, 1898, № 12, 1311–1322; Панагюрище и Панагюрско в миналото. Сб. С., 1956, 254–257; Сестримски, Ив. Сава Радулов. – Литературна мисъл, 1988, № 1, 110–120; Димитров, Тр. Народният будител Сава Радулов. – Начално образование, 31, 1991, № 6, 61–64. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад