Енциклопедия Дарителството

СРЕДИЩНО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ЕКЗАРХ ЙОСИФ І”

СРЕДИЩНО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ЕКЗАРХ ЙОСИФ І”

Средищното народно основно училище “Екзарх Йосиф І” в Етрополе е създадено със заповед на областния училищен инспектор от 2 ноем. 1936 г. за сливане на първоначалното училище “Св. св. Кирил и Методий” с прогимназия “Екзарх Йосиф І”. Към училището са създадени 17 дарителски фонда, които се управляват от учителския съвет и от МНП.

1. Фонд “Симеонка Христова Бояджиева”

Дарители са съпрузите Христо Симеонов Бояджиев (1837, Етрополе – неизв.) – майстор бояджия на текстил. Преди Освобождението е член на основаната от В. Левски Вътрешна революционна организация, а след 1878 г. е избиран за общински съветник в Етрополе.
Екатерина Хр. Бояджиева, по баща Христо Павлова (неизв.) – домакиня. Родена в Етрополе.
В памет на своята дъщеря Симеонка Хр. Бояджиева, по мъж Христо Николова Транчева (неизв. – 10 ноем. 1915, Варна), със заявление от 23 авг. 1921 г. до председателя на Етрополското училищно настоятелство дарителите предоставят 10 хил. лв. за образуване на фонда. Желанието им е с лихвите на фонда да се подпомагат крайно бедни ученици и ученички от прогимназията с примерно поведение и успех най-малко много добър. Помощите да се дават под формата на учебници и учебни помагала, дрехи и обувки в началото на всяка учебна година, когато капиталът нарасне на 20 хил.лв.
Етрополското училищно настоятелство приема дарението с протокол от 5 септ. 1921 г. и изработва правилник за управлението му.
През март 1922 г. капиталът на фонда е оставен на капитализиране за 5 години в Земеделска банка.
Липсват други данни за фонда.

2. Фонд “Тодор Г. Билев”

Дарител е Тодор Гаврилов Билев (25 апр. 1880, Етрополе – 3 окт. 1936, неизв.) – занимава се с кожарство (вж. “Тодор Г. Билев – фонд”). Изпълнявайки предсмъртното желание на дарителя, неговите наследници Кръстина Т. Билева (съпруга), дъщеря му Параскева и синовете му Иван, Христо и Гаврил предоставят на Средищното основно училище “Екзарх Йосиф І” 20 хил. лв. за образуване на фонд. Желанието им е с лихвите на фонда да се подпомагат бедни ученици, хранещи се в общата безплатна ученическа трапезария. Сумата е внесена на 17 ноем. 1936 г. на срочен влог в БЗКБ, Ботевград.
Учителският съвет приема с благодарност дарението. Правилникът на фонда е изработен от Софийската областна училищна инспекция и е приет на 10 септ. 1937 г. Според него лихвите на фонда ежегодно трябва да се употребяват за закупуване на продукти за безплатната ученическа трапезария. С капитала да се закупят облигации от БДЗ или ценни книжа, след като изтече срочният влог. Управлява се от учителския съвет, а счетоводните книжа се отчитат пред Областната сметна палата.
Към 31 дек. 1937 г. лихвата на фонда е 1347 лв. и е изразходвана за закупуване на 293 кг хляб за трапезарията. През 1938 г. лихвата на фонд “Т. Билев” е 1200 лв.
На 31 ян. 1941 г. учителският съвет взема решение капиталът на фонда да бъде прехвърлен на нов 5-годишен влог в банкова институция.
Липсват други данни за фонда.

3. Фонд “Мария и Симеон Цекови”

Дарител е Мария Цекова (неизв.). Родена в Етрополе (вж. “Мария и Симеон Цекови” – фонд). Със заявление от 8 ноем. 1937 г., изпълнявайки своето желание и волята на покойния си съпруг, дарителката предоставя 10 хил. лв. за образуване на фонд при Средищното основно училище “Екзарх Йосиф І”. Желанието ѝ е лихвите на фонда да се използват ежегодно за закупуване на книги и учебни помагала за бедни ученици само от прогимназията на училището, и то предимно от ІІІ клас. Учителският съвет приема дарението и изработва правилник на фонда (23 ноем. 1937), утвърден от МНП. Според него капиталът се влага в ценни книжа, съхранявани в БНБ, а лихвите – на текуща лихвена сметка в БЗКБ. Остатъците от лихвите се капитализират.
Капиталът на фонда е внесен в Популярна банка – Етрополе, а впоследствие вложен в облигации от БДЗ. Лихвата за 1938 г. в размер на 559 лв. е използвана за закупуване на учебни пособия през учебната 1939/1940 г. на учениците Вяра Мутафчиева, Добрина Радивоева, Панчо Трънчаров, Цвета Бъкличарова, всички от ІІ прогимназиален клас.

4. Фонд “Йордана и Зосим Атанасови”

Дарител е Йордана Зосим Атанасова (1871, Етрополе – неизв.). Фондът е образуван в памет на съпруга ѝ Зосим Атанасов Христов (1854, с. Смочево, Дупнишко – 12 апр. 1926, Етрополе) – учител (вж. “Йордана и Зосим Атанасови” – фонд).
На 12 февр. 1938 г. дарителката предоставя на Средищното народно основно училище 10 хил. лв., от които 8400 лв. вложени в облигации, за образуването на фонда. Желанието ѝ е той да служи за закупуване на книги и учебни помагала на бедни ученици.
Правилникът е приет от учителския съвет на 9 март 1938 г. и утвърден от МНП на 3 юни с.г. През 1939/1940 учебна година лихвата на фонда от 434 лв. е раздадена за подпомагане с учебни пособия на следните ученички – Цвета Бъкличарова (98 лв.), Пенка Гочова (164 лв.) и Любка Димитрова (171 лв.).
Липсват други данни за фонда.

5. Фонд “Хаджи Мария Хаджипанчова”

Дарител е Хаджи Мария Хаджипанчова-Фиснова (неизв.). Родена в Етрополе. През ян. 1940 г. дарителката прави заявление, с което предоставя 10 хил. лв. за образуване на фонд на свое име. Мотивите ѝ са свързани с нейното желание да бъде полезна на младото поколение. Нейната воля е лихвите на фонда ежегодно да се използват за закупуване на списания и книги за прочит, предимно на ученици от прогимназията. Закупените книги да се водят в отделна училищна библиотека и каталог, да бъдат подвързвани и подпечатвани с името на фонда. Фондът да се управлява от учителския съвет и представител на училищното настоятелство в Етрополе. Дарението е прието от учителския съвет на Средищното основно училище “Екзарх Йосиф І” на 31 ян. 1940 г. На 14 май 1940 г. е приет правилникът на фонда.
Липсват данни за използването на средствата.

6. Фонд “Цеко, Велика, Гена, Христо, Кръстю, Йоша, Димитра, Стояна и Павел Цекови Кръстеви,
по прякор Бекярови”

Дарител е Павел Цеков Кръстев (Бекяров) (неизв.). Роден в Етрополе. Желаейки да подпомогне с нещо прогимназията в града и да увековечи паметта на покойните си родители, братя и сестри, на 5 септ. 1940 г. дарителят предоставя на средищното училище сумата 10 хил. лв. за образуване на фонд. Волята му е ежегодно да се дава награда на завършилия с отличие прогимназията, а също така да се дават помощи в пари, храна, облекло, книги, учебни пособия и др. на бедни, болни и нуждаещи се ученици и ученички с добър успех и примерно поведение.
Дарението е прието от учителския съвет, който изработва правилник на фонда на 6 ноем. 1940 г. През 1942 г. от лихвите на фонда е дадена награда от 250 лв. и 1 м вълнен плат на Стоянка Ив. Колова, ученичка от ІІІ клас.
Липсват други данни за фонда.

7. Фонд “Павел А. Туджаров”

Дарители са братята Иван П. Туджаров (1885 – неизв.) и Атанас П. Туджаров (1887 – неизв.) – автобусни превозвачи (вж. “Павел А. Туджаров” – фонд). Изпълнявайки волята на покойния си баща Павел А. Туджаров (1849 – 12 септ. 1936), със заявление от 13 септ. 1941 г. те декларират, че ще предоставят сумата от 10 хил. лв. за образуване на фонд при Средищното основно училище “Екзарх Йосиф І”. Средствата ще бъдат предоставени, след като получат от училищното настоятелство в Етрополе сумата, която то им дължи за отчуждено място от баща им за построяване на прогимназия. Желанието им е да се образува фонд на името на покойния им баща, лихвите на който да служат за закупуване на прочитни книги и образуване на специална ученическа библиотека при училището.
На 13 дек. 1941 г. дарителите потвърждават пред училищното настоятелство депозирането на сумата в БПБ – клон Етрополе, и на 18 дек. учителският съвет приема правилник на фонда. МНП утвърждава правилника на 7 март 1942 г. Средствата на фонда са прехвърлени в БНБ за закупуване на облигации.
Липсват други данни за фонда.

8. Фонд “Генчо Мишов Басмаджиев”

Дарител е Данчо Г. Мишов (неизв.). На 6 февр. 1942 г. той прави заявление до учителския съвет на Средищното основно училище, с което предоставя 5 хил. лв. за образуване на фонд. Сумата е внесена в Етрополската телеграфо-пощенска станция. Волята на дарителя е лихвите да се използват за подпомагане на бедни деца, хранещи се в общата ученическа трапезария.
Правилникът на фонда е приет от учителския съвет на 26 февр. 1942 г.
Липсват други данни за фонда.

9. Фонд “Александър и Евгения Ив. Герчеви”
10. Фонд “Иван, Цвета и Кирияк Герчеви”

Дарител и на двата фонда е Александър Иванов Герчев (1878, Етрополе – 25 дек. 1941). На 30 юни 1940 г. той прави завещание, с което оставя на Средищното народно основно училище “Екзарх Йосиф І” в родния си град 20 хил. лв. от застраховката си за учредяване на два фонда от по 10 хил. лв. Единият от фондовете да носи неговото име и името на съпругата му Евгения (Гена) Герчева (неизв.). Другият фонд дарителят желае да носи името на неговите родители Иван и Цветанка Герчеви и брат му Кирияк Ив. Герчев. От лихвите на двата фонда да се раздават награди всяка година на четирима ученика или ученички от училището с най-добър успех и поведение. За изпълнители на последната си воля дарителят определя комисия, в която влизат близки роднини.
На 16 февр. 1942 г. изпълнителите на завещанието предават сумите, внесени на спестовна книжка, на директора на училището. Дарението е прието от учителския съвет на 12 март 1942 г. и е изработен правилник на фондовете. Правилникът определя тяхната цел съобразно желанието на дарителя. Капиталът на фондовете е неприкосновен и се внася в държавно учреждение, в облигации от български държавни заеми или ценни книжа, гарантирани от държавата.
Липсват други данни за двата фонда.

11. Фонд “Иван Ненов Железаров”

Дарител е Асен Иванов Железаров (неизв.) – индустриалец. Жител на Плевен. Дарителят предоставя 20 хил. лв. за образуване на фонд на името на покойния му баща Иван Ненов Железаров от Етрополе, който да служи за подпомагане нуждаещите се бедни деца в родния град на баща му. Средствата са внесени на срочен влог. Целта на фонда е да се закупуват учебници и други помагала на бедни ученици. Правилникът е приет на 25 септ. 1942 г.
Липсват други данни за фонда.
По предсмъртно желание на баща си, Асен Железаров подарява на община Етрополе 10 хил. лв. за закупуване на пособия и вещи за бедни ученици от общината. Сумата е изразходвана още през 1934/1935 г. за закупуване на обувки, облекло и др. на бедни деца от цялата административна Етрополска община.

12. Фонд “Димитра и Антон В. Ангьозови”

Дарители са Димитра Антон В. Ангьозова (неизв.) и Григор Антонов В. Ангьозов (неизв.). На 4 ян. 1943 г. те предоставят 10 хил. лв. на Средищното народно училище в Етрополе за образуване на фонд, лихвите на който да се използват за закупуване на книги за училищната библиотека. Мотивите за този жест са свързани с желанието на дарителите да бъдат полезни за по-доброто образование и възпитание на подрастващото поколение в Етрополе и да изпълнят предсмъртното желание на покойния им съпруг и баща.
Дарението е прието от учителския съвет на 21 ян. 1943 г., когато е изработен правилник на фонда и е утвърден от МНП. Целта е да се закупуват книги, които да се раздават за четене на учениците. Всяка книга, закупена със средства на фонда, трябва да бъде подвързана и щемпелувана с неговото име.
Липсват данни за използването на фонда.

13. Фонд “Анка и Никола Дончеви”

Дарител е Горан Николов Дончев (неизв.). На 10 март 1943 г. благодетелят внася 15 хил. лв. в памет на родителите си за образуване на фонд на тяхно име. Желанието му е лихвите на фонда да се използват по решение на учителския съвет за подпомагане на бедни, но способни и добри ученици.
Правилникът на фонда е приет от учителския съвет на 31 март 1943 г. и утвърден от МНП (14 декември 1944). Според него целта на фонда е да се подпомагат бедни добри ученици, като им се набавят учебни помагала, облекло, предоставят се средства за лечение или други нужди. Фондът се управлява от учителския съвет.
Липсват други данни за фонда.

14. Фонд “Тотка и Петко Г. Транчеви”

Дарител е Тотка Петкова Г. Транчева (неизв.). За да изпълни предсмъртното желание на съпруга си, както и своето, дарителката предоставя 20 хил. лв. за образуване на фонд, чиито лихви да бъдат използвани за закупуване на прочитни книги за училищната библиотека.
Правилникът на фонда е приет от учителския съвет на 29 май 1943 г. и е утвърден от МНП (14 дек. 1944).
Липсват други данни за фонда.

15. Фонд “Мария и Никола Хр. Самарджиеви”

Дарители са наследниците на Мария и Никола Хр. Самарджиеви (неизв.) – Сево, Павел, Стефан, Невена и Цветан Самарджиеви (неизв.). Със заявление от 18 ноем. 1943 г. те изразяват желанието си да увековечат паметта на родителите си и да бъдат полезни на бедните даровити деца. Сумата, която даряват за образуване на фонд, е 10 хил. лв.
Правилникът на фонда е приет от учителския съвет на 23 дек. 1943 г. Целта му е от лихвите ежегодно да се дават помощи в пособия, помагала, дрехи и др. на бедни, но даровити деца. Правилникът е утвърден от МНП на 14 дек. 1944 г.
Липсват други данни за фонда.

16. Фонд “Йоша и Бончо Тунджеви”

Дарител е Димитър Бончев Тунджев (неизв.) – учител, директор на Средищно народно основно училище “Екзарх Йосиф І”. В изпълнение желанието на своята майка Йоша Тунджева (неизв.) той предоставя на училището 10 хил. лв. за образуване на фонд, лихвите на който да служат за подпомагане на бедни даровити деца с учебници, лекарства, дрехи и др.; за даване награда на ученици от ІІІ прогимназиален клас, завършили с най-добър успех и примерно поведение, независимо от материалното състояние на родителите им.
Правилникът на фонда е приет на 15 юни 1944 г. и е утвърден от МНП на 14 дек. 1944 г. Фондът се управлява от учителския съвет.
Липсват други данни за фонда.

17. Фонд “Хаджи Стояна и Дочо Гюверджелиеви”

Дарител е Васил Дочев Гюверджелиев (неизв.). Желанието му е да увековечи паметта на покойния си баща – дългогодишен учител. Със заявление от 23 авг. 1944 г. В. Гюверджелиев предоставя 10 хил. лв. за образуване на фонд, лихвите на който да се дават като награда в пари или предмети на онзи ученик, който напише най-добро съчинение на тема “Град Етрополе”. Наградата да бъде връчвана по тържествен начин в края на учебната година, а съчинението да се прочете пред всички ученици.
Правилникът на фонда е приет на 12 окт. 1944 г. и е утвърден от МНП на 14 дек. 1944 г.
Липсват други данни за фонда.

Д. Гоцева

Назад