Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН Л. ВАНЕВ”

“СТЕФАН Л. ВАНЕВ”

Дарител е Стефан Л. Ванев (неизв.). Роден в с. Баня, Разложко. На 4 март 1931 г. в изпълнение на последното му желание неговата съпруга Паисия Ст. Ванева и дъщерите му – Невена Р. Даскалова и Екатерина д-р Франгя, внасят 100 хил. лв. чрез облигации от БДЗ (1923) в БНБ за образуването на фонд “Стефан Л. Ванев”.
Дарението е направено чрез директора на Смесената прогимназия в с. Баня през 1931 г., когато се образува и фондът. Управлява се от учителския съвет на прогимназията.
Волята на дарителя е с 50 % от лихвите на фонда да се подпомагат с облекло, учебници и помагала най-бедните и способни ученици от прогимназията в родното му село. Останалите 50 % от лихвите да се прибавят към фонда за капитализиране. След като фондът нарасне на 600 хил. лв., лихвите да се раздават в края на всяка учебна година на трима ученици, завършили с най-добър успех прогимназиалното си образование. Изразходването на лихвите да става с протоколно решение на учителския съвет, като в него се вписват имената на наградените ученици и ученички и разходите, които се правят за тях. Протоколите да влизат в сила след утвърждаването им от окръжния училищен инспектор и един екземпляр от него да се изпраща на дарителя.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад