Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ”

“СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ”

Дарител е Стефан Иванов Владимиров (1857 – юли 1914) – военен деец (вж. “Еленка Стефанова Владимирова” – фонд).
Със завещанието си от 31 авг. 1913 г. Ст. Владимиров дарява за благотворителни цели част от средствата, получени от продажбата на две къщи – едната масивна, а другата паянтова – на ул. “Чукур чешме” № 3 в Русе. За изпълнител на завещанието определя министъра на народното просвещение. МНП трябва да вложи средствата в БНБ или в ценни книжа и да образува с тях два фонда с просветна цел, всеки от които с капитал по 10 хил. лв. Единият фонд е на името на покойната му съпруга (вж. “Еленка Стефанова Владимирова” – фонд), а другият носи неговото име. Средствата на фонд “Стефан Владимиров” се оставят за капитализиране, докато лихвите позволят да се даде една стипендия на беден ученик за получаване на висше образование по “политическите и дипломатическите науки” в България или в чужбина. При определяне на стипендиантите с предимство се ползват сираците от Балканските войни (1912–1913).
След смъртта на Ст. Владимиров през 1914 г., МНП предприема мерки за описване и привеждане в известност на всички имоти на дарителя. През 1916 г. е образувано частно гражданско производство в I Русенски мирови съд, но поради избухването на Първата световна война имотите са обявени на публичен търг едва през 1919 г. Наследниците на Ст. Владимиров изявяват желание да изплатят завещаната на МНП част и да станат пълни наследници и разпоредители на наследството. По експертна препоръка на МФ заявлението им е отхвърлено по фискални причини. На 1 май 1920 г. е проведен публичен търг за разпродажба на завещаните имоти, спечелен от наследниците на Ст. Владимиров, които внасят 25 хил. лв. за образуване на благотворителни фондове към МНП и поемат всички разноски.
Със заповед от 21 апр. 1921 г. МНП основава фонд “Стефан Владимиров” с капитал 15 хил. лв., чиито годишни лихви възлизат на ок. 900 лв. Съгласно завещанието, 5 хил. от тях са определени за пренасяне в България костите на починалия в Австрия Ст. Владимиров и за изграждане и поддържане на неговия паметник.
Други данни за фонда не са открити.

М. Тодоракова

Назад