Енциклопедия Дарителството

“ВЕЛИЧКА И ГАНЧО СТЕФАНОВИ”

“ВЕЛИЧКА И ГАНЧО СТЕФАНОВИ”

Дарител е ГАНЧО СТЕФАНОВ (неизв. – 24 март 1925) – търговец. В изпълнение волята на дарителя неговите наследници предават на директора на Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе сумата от 30 хил. лв. Желанието им е фондът да носи името на техните родители и от годишните приходи да се учреди стипендия за беден, но с добър успех и поведение възпитаник на гимназията от IV клас. Стипендиантът да се издържа до неговото завършване.
Дарението е прието и фонд “Величка и Ганчо Стефанови” е образуван с протокол на учителския съвет от 28 март 1925 г. Управлява се по приетия от учителския съвет правилник. Капиталът му е вложен в ДЦК и на 1 ян. 1937 г. възлиза на 31 756 лв. Годишните приходи са в размер на ок. 1800 лв. и се употребяват съгласно с волята на дарителя.
Липсват други данни за фонда и имената на стипендиантите.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 135, л. 50–54, 66; оп. 7, а.е. 34, л. 2; Юб. кн. Русенската м. гимназия… 1884–1934, с. 58. (P. Стоянова)

Тагове

Назад