Енциклопедия Дарителството

“ВЕЛИКО ТЕВЕКЕЛЕВ” *

“ВЕЛИКО ТЕВЕКЕЛЕВ” *

Дарител е ТОДОРИЦА ТЕВЕКЕЛЕВА (неизв.). Жителка на Русе. Фондът е образуван в памет и носи името на починалия ѝ син Велико Йорданов Тевекелев (неизв. – 1915) – вероятно търговец.
Дарението е направено на 21 юли 1915 г. и възлиза на 4 хил. лв. На 12 юли 1929 г. дарителката внася допълнително още 6 хил. лв., с което основният капитал на фонда нараства на 10 хил. лв. Съгласно волята ѝ с годишните лихви се осигурява стипендия за най-добрия по успех и поведение възпитаник на Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе. Изискването е кандидатът да е българин и да е родом от града.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет на Мъжката гимназия в Русе от 21 ноем. 1915 г. Управлява се от учителския съвет по специален правилник. Средствата са пласирани в ДЦК и към 1937 г. носят 660 лв. приход. Липсват други данни за фонда и за стипендиите, отпускани от него.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 135, л. 50–54, 66; Юб. кн. на Русенската м. гимназия… 1884–1934…, с. 58. (P. Стоянова)

Тагове

Назад