Енциклопедия Дарителството

“ВОЕННИ МУЗЕИ, ПАМЕТНИЦИ И ГРОБОВЕ”

“ВОЕННИ МУЗЕИ, ПАМЕТНИЦИ И ГРОБОВЕ”

Фондът се основава към Отделението за военни музеи, паметници и гробове при MB с наредба-закон, утвърдена с указ от 30 май 1936 г. Прилагането му се урежда с правилник, също одобрен с указ от 26 дек. с.г. Целта му е: да се съберат средства за построяване и поддържане на сграда за Главния военен музей в София, заедно с всичките му необходими галерии и изложби, зали за библиотека, читалня, канцелария, ателиета и пр.; за поддържане на съществуващите военноисторически къщи музеи към MB; за поощряване и поддържане в България и в чужбина на всички военни паметници, мавзолеи, параклиси, костници, гробници, гробове, гробища, паметни плочи, предназначени за увековечаване на военни събития и бойни стълкновения от създаването на Българската държава до съвременността и засвидетелстване почит и признателност към загиналите във въстания и войни; за най-широко и всестранно поощряване сред военните, гражданските и ученическите среди на интерес към военните музеи, мавзолеи, паметници и гробове и купуване на всякакви видове музейни и инвентарни вещи за музеите и техните ателиета, библиотеки, зали и пр.
Средствата за фонда се набавят от помощи, дарения и завещания в пари, имоти, вещи, от разпространението на възпоменателни медали за войните 1912–1913 и 1914–1918 г. или други знаци, учредени с указ, от входни такси от посещенията на военните музеи, мавзолеи, къщи музеи, изложби, концерти, филми и др.; от разпродажба на издавани от фонда художествени и фотографски изгледи, печатни издания, реликви и от лихвите на вложените суми.
Фондът се управлява от УС, чийто председател е началникът на Отделението за военни музеи, паметници и гробове, и членове: юрисконсултът на MB, началникът на бюджетно-контролния отдел на MB и двамата началници на секции от Отделението. Почетен член на УС може да бъде всяко физическо и юридическо лице, направило дарение на фонда от 50 до 100 хил. лв. Носителите на почетния знак на фонда, изработен в две степени – посребрен (за обикновените дарители) и позлатен (за почетните дарители), се определят с решения на УС. Те се утвърждават от министъра на войната.
Приходите се събират от касата на фонда и подчинените му учреждения. За всички постъпления се издава документ, а те се внасят в БЗКБ. Банката извършва безплатно всички парични операции на фонда. Разходите от бюджета на фонда се произвеждат съобразно със Закона за бюджета, отчетността, правилника за приложението му, Наредбата-закон за фонд “Военни музеи, паметници и гробове” и правилника на фонда. Бюджетът на фонда се изготвя всяка година най-късно до 1 дек. от УС и се утвърждава от министъра на войната. За приходната и разходната дейност, паричните и имуществените наличности на фонда се завежда специално сметководство. Правят се месечни проверителни ведомости, годишни равносметки, проверки и отчети. Фондът има свой кръгъл печат.
При такъв регламент фонд “Военни музеи, паметници и гробове” започва и развива своята дейност от 1936 г. С Указ от 9 апр. 1938 г. се утвърждава почетният знак на фонда в двете му степени. През 1939 г. Отделението за военните музеи, паметници и гробове доставя миниатюри от възпоменателните медали за 1912–1913 и 1914–1918 г. за продажба в Общовойсковата потребителна кооперация по 15 лв. на брой, организира и устройва изложби, концерти, кинопрожекции, посещения на музеи, продажба на изгледи, брошури, проспекти и др. През войната 1939–1945 г., съгласно чл. 43 от правилника фондът продължава да съществува и да развива своята дейност.
Закриването му се извършва с Указ от 5 апр. 1951 г. Съгласно разпорежданията му, след като се ликвидират всички вземания и задължения от основния капитал, да се отпусне сумата от 10 млн. лв. за Отделението за военни музеи, паметници и гробове при МНО. Последното трябва да разпредели средствата във вид на помощ и за строеж на паметници на загиналите в борбата срещу фашизма и в Отечествената война (1944–1945); нераздадените медали – възпоменателни и за Отечествената война, и всички инвентарни предмети, числящи се на фонда, остават на МНО. Всички брошури, снимки, картички и др., издадени от фонда, отнасящи се за военноисторическите къщи, музеи и паметници, да се предадат на Комитета за наука, изкуство и култура; поддържането на военните гробове, паметници и мавзолеи, намиращи се извън пределите на страната, както и заплащането на възнагражденията на пазачите се възлагат на МВнР; всички финансови сметки на фонда да се уредят в срок от 1–3 месеца след излизането на указа.

ДВИА, ф. 1, оп. 1, а.е. 556, л. 416–448; ДВ, № 126, 10 юни 1936; № 23, 3 февр. 1937; № 87, 20 апр. 1938; Отечество, № 865, 18 ноем. 1938; Изв. на ПНС, № 30, 13 апр. 1951. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад