Енциклопедия Дарителството

“ЙОРДАНКА И ГЕОРГИ П. КАБАКЧИЕВИ”

“ЙОРДАНКА И ГЕОРГИ П. КАБАКЧИЕВИ”

Дарител е ГЕОРГИ П. КАБАКЧИЕВ (1862 – неизв.) – стопански деец, банкер, общественик. Роден в Търново. Начално образование получава в родния си град, а гимназиално – в Женева, след което завършва Висшата търговска школа в Бордо, Франция. Учителства в Солунската мъжка гимназия (1886–1887) и в Търновската мъжка гимназия (1887–1893). През периода 1894–1902 г. е висш чиновник в БНБ. През 1902 г. открива своя банкерска кантора в София. Основател и председател на УС на АД “Георги Кабакчиев”. Създава и транспортното д-во “Трансбалкания”. След оттеглянето си от активна стопанска дейност се отдава на благотворителни и обществени изяви.
На 28 апр. 1943 г. АД “Георги Кабакчиев” от името на своя председател предоставя на МНП сумата 100 хил. лв. за учредяване на фонд. Поводът е 25-годишнината от смъртта на съпругата му Йорданка Кабакчиева (по баща Арнаудова). Волята на дарителя, изразена в писмо до МНП, е сумата да се даде на разположение на директора на Първа прогимназия в Търново, “за да бъде използвана за нуждите на ученическата трапезария при прогимназията”. Поради големия размер на дарението, с част от средствата “да се образува фонд, който да послужи за построяване на приют-трапезария в Търново”. Дарителят не предявява претенции за наименованието на фонда.
Фондът е образуван на 9 юни 1943 г. по решение на учителския съвет при Първа търновска смесена прогимназия “Мариола и Стефан Белчеви”. Съветът решава фондът да се нарича “Йорданка и Георги П. Кабакчиеви”. Към сумата се прибавят 1000 лв. училищни средства.
На 7 юни 1943 г. сумата е внесена в БЗКБ – клон Търново, на срочен влог за 6 години. По решение на учителския съвет до изграждането на приют-трапезария годишните лихви на фонда, възлизащи на 5050 лв., следва да се предават на касиера на общата ученическа трапезария в Търново, срещу която сума бедни ученици от Първа търновска смесена прогимназия, идващи от селата, могат да се хранят безплатно в трапезарията.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 198, л. 1–9; Надежда (Търново), № 7, 1 юли 1943; Неколцина от многото. Възпитатели-учители в Солунските гимназии – Мъжка и Девическа. С., 1937, с. 37. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад