Енциклопедия Дарителството

“ЖАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВИЧ”

“ЖАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВИЧ”

Дарител е ЖАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВИЧ (1851 – неизв.) от София. Завършва първия випуск на Първа софийска държавна девическа гимназия. Следва френски език в Женева. След завръщането си учителства 32 години в Първа софийска девическа гимназия. Почетен член на учителския съвет.
По повод юбилея на Първа софийска девическа гимназия с писмо от 16 май 1930 г. Ж. Стоянович уведомява за дарението си от 20 хил. лв. за основаване на фонд при гимназията за подпомагане на ученички. Сумата е приета от учителския съвет на 28 май с.г. и внесена в БЗБ. Дарителката пожелава до смърт­та ѝ фондът да остане неизвестен, като сумите се употребяват по предназначение. Впоследствие се съгласява да носи името “Жана Петрова Стоянович”. Заповедта за създаване на фонда е издадена от учителския съвет на гимназията. Със съдействието на дарителката е изработен правилник, приет от учителския съвет на 12 февр. 1931 г., утвърден от МНП на 4 март с.г. Според правилника сумата 20 хил. лв., както и неизразходваните през една учебна година приходи, съставляват неприкосновен капитал и не могат да бъдат изразходвани. Основният капитал се внася в държавно кредитно учреждение на срочен влог или се влага в ДЦК. Лихвите или част от тях се изразходват за: купуване на учебници, пособия и помагала по френски език на “бедни, скромни, с примерно поведение и с отличен успех по френски език ученички”; даване на еднократни или месечни помощи на една или повече бедни ученички, “отличили се със своята скромност, добро сърдце и добър успех”; на всеки 3–4 години от прихода се отделя сума от 1000 до 5 хил. лв., която се дава като награда на “най-добрата по успех бедна абитуриентка, отличила се като ученичка и с особени нравствени и социални добродетели”.
Фондът се управлява от учителския съвет. Ежегодно измежду учителите се избира касиер, който подготвя в края на всяка учебна година финансов отчет, проверен от контролна комисия. Директорът на гимназията или касиерът на годишния акт правят отчет за състоянието на фонда и за изразходваните през годината средства.
Към юни 1935 г. размерът на капитала възлиза на 25 085 лв., към юли 1938 г. – на 25 212 лв., към юли 1943 г. – на 26 403 лв. Приходите се използват по предназначение: през 1937 г. са дадени две награди по 700 лв. на ученичките Софка А. Атанасова и Мария Й. Гевренова; през 1938 г. – по 500 лв. на Райна Цоцоркова и Мария Георгиева; през 1941 г. – по 500 лв. на Марийка Найденова и Офелия Георгиева, през 1942 г. – 1000 лв. на Мария Чичикова.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 64, л. 1–6; ДА–София, ф. 495, оп. 1, а.е. 10, л. 39, 57, 133–134, 204–207; а.е. 11, л. 9, 138–139, 296. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад