Енциклопедия Дарителството

“СТОЙЧО И СЪБА СТАНЕВИ ЛАФЧИЕВИ ОТ ГР. ДРЯНОВО”

“СТОЙЧО И СЪБА СТАНЕВИ ЛАФЧИЕВИ ОТ ГР. ДРЯНОВО”

Дарител е Никола Стойчев Лафчиев (вж. “Никола Стойчев Лафчиев от гр. Дряново” – фондове)
С молба от 5 авг. 1940 г. до МНП Н. Лафчиев внася 330 хил. лв., “ръководен от дълбока синовна обич, висока почит и признателност към паметта на покойните ми родители… за отхраната, възпитанието и образованието, които са ми дали”, с цел да се образува фонд на тяхно име.
Фондът е създаден със заповед на МНП от 10 авг. 1940 г. с дарените от Н. Лафчиев 330 хил. лв. и носи името на неговите родители. Съгласно волята на дарителя, 50 % от годишните приходи са предназначени за поддържането на безплатните ученически трапезарии при основните училища и гимназията в Дряново. МНП трябва да предоставя 10 % от годишните приходи на общия учителски съвет при народните основни училища в Дряново за закупуване на обувки и облекла на най-бедните ученици и ученички, българи, източноправославни. Раздаването на тези помощи да става винаги пред Коледните празници. Остатъкът от 40 % от приходите се капитализира до нарастване на главницата до 1 млн. лв. След достигане на този размер приходите се разпределят по следния начин: 50 % – на управлението на безплатните трапезарии за същите цели, 20 % – на общия учителски съвет, а от останалите 30 % да се отпускат стипендии – 700 лв. месечно за следване в Юридическия факултет на СУ и 400 лв. за ученик в клона на Дряновската гимназия или в средно техническо училище, ако такова се открие в града. Условие за получаване и на двете стипендии е кандидатите да са родом от Дряново, българи, източноправославни, с много добър успех и примерно поведение. Определят се чрез конкурс съгласно правилника за отпускане на държавни стипендии, като при еднакви условия се дава предпочитание на роднина на дарителя по права или съребрена линия.
Неизразходваните по каквато и да било причина средства от приходите по решение на общия учителски съвет се използват за закупуване на “подходящи съчинения по българска история или география, които се раздават като дар от фонда на учениците и ученичките, свършили с най-голям успех и примерно поведение същите основни училища и клон на гимназията”.

Капиталът на фонда е вложен в облигации от БДЗ (1923) и в текущи сметки в БЗКБ и БНБ. Част от приходите на създадения през 1941 г. от Н. Лафчиев на негово име фонд при МНП са предназначени за увеличаване на фонд “Стойчо и Съба Станеви Лафчиеви от гр. Дряново”. През следващите години капиталът му нараства от лихви и инкасирани купони, като към 1 ян. 1944 г. достига 555 451 лв., към 1 ян. 1947 г. – 695 хил. лв. Съгласно предназначението на фонда, през 1941 г. от приходите са отпуснати 1000 лв. за закупуване на учебни помагала на ученици от Дряново и 5 хил. лв. – на безплатната ученическа трапезария в града. През 1943 г. на безплатните ученически трапезарии са изплатени 15 хил. лв. приходи от предишната година.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

М. Тодоракова

Назад